Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA 9. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO :2012/

ŞÜPHELİ :

MÜDAFİ :Av.

TUTUKLAMA TARİHİ:17.01.2012

TALEP KONUSU :Müvekkilin yukarıda Sorgu Numarasını belirtmiş olduğum
dosya üzerinden tutuklanmasına dair karara itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Yukarıda sorgu numarasını belirtmiş olduğumuz dosya üzerinden
  müvekkil … 17.01.2012 tarihinde Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesine Sevk
  edilerek tutuklanmıştır. Ancak biz bu tutuklama kararına haklı
  gerekçelerimiz ile itiraz etmekteyiz. Şöyle ki;

2. Sayın Mahkemece 17.01.2012 Tarihli tutuklama gerekçesinde “.. suçun
  temas eden yasal maddelerdeki ceza karşılığı, kuvvetli suç
  şüphesinin varlığı, delillerin toplanmamış olması, delilleri yok
  etme değiştirme hususlarında kuvvetli şüphe bulunması, şüphelinin
  kaçma ihtimalinin olması..” olarak vurgulanmıştır. Oysaki;

3. Kolluk kuvvetlerince tanzim edilen soruşturma evraklarından şüpheli
  ifade tutanağında suç; çocuğun cinsel yönden istismarı, olarak
  belirtilmiştir. Oysa ki Çocuğun cinsel yönden istismarı suçunu
  düzenleyen TCK 103. Madde; 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış
  olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği
  gelişmemiş çocuklara karşı işlenmesi halini düzenlemektedir. MAĞDURE
  15 YAŞINI TAMAMLAMIŞTIR. Mağdure ile onun isteği doğrultusunda
  cinsel birlikteliği olmuştur. Bu durumda müvekkilin yargılamasının
  yapılacağı sevk maddesi, mağdurenin yaşı dikkate alındığında,
  TCK 103. Madde olmayacaktır. Bu durumda isnat edilen suçlama,
  CMK 100. Maddede sayılan katalog suçlardan olmayacaktır.

4. Ayrıca mağdurenin adli tıp raporunda darp ve cenbir izine
  rastlanmamıştır. Dolayısıyla cebir tehdit vs. ile zorlama olmadığı
  sabittir. Bununla birlikte mağdure ifadesinde, şüpheli ile kendi
  rızası ile görüştüğünü de beyan etmiştir.

5. Mağdure, müvekkilim ile tanıştığında 19 yaşında olduğunu beyan
  etmiştir. Zira, mağdure okulu bırakmış ve çalışmaktadır. Müvekkilim
  de, mağdurenin görüştükleri zaman aralığında okula gitmemesi ve
  işten yeni ayrıldığını söylemesi üzerine, ona inanmış ve mağdurenin
  reşit olduğunu düşünmüş ve onunla bu suretle birlikte olmuştur. TCK
  MADDE 30. - (1) “Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki
  maddî unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu
  hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır.” Hükmü dikkate
  alınmalıdır. İlgili maddede belirtildiği gibi fail fiilin icrası
  sırasında mağdurun 19 yaşlarında olduğunu düşünmektedir. Çocukların
  cinsel istismarı suçu kasten işlenebilen bir suç olup olası kastlada
  işlenebilir. Failin kastı mağdurun yaşına yönelikte olmalıdır.
  Failin bu konuda yanılması kastı ortadan kaldırır, fail bu
  hatasından yararlanıcaktır ve cinsel istismar suçunun taksirle
  işlenmesi mümkün olmadığı için reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu
  sebebiyle sorumlu olacaktır.

6. Mağdure 15 yaşını tamamlamış olup, henüz reşit olmadığından,
  müvekkilin yargılamasının yapılacağı sevk maddesi TCK 104. Madde
  olma ihtimali göz önüne alındığında, yasal maddedeki ceza karşılığı
  6 aydan başlamaktadır. Müvekkil hakkında uygulanacak kanun
  maddesinin, belirttiğim yönde değişme/belirlenme ihtimali mevcuttur.
  Bu durumda, Sayın Mahkemece verilen tutukluluk kararının gerekçesi
  mesnetsiz kalmaktadır.

7. Müvekkilim emlakçılık yapmakta, ailesine(anne, baba ve kardeşler)
  bakmaktadır. Ayrıca Fiili olarak beraber yaşamasa da, ekonomik
  olarak bakmakla sorumlu olduğu bir eşi ve eşinin hasta bir çocuğu
  bulunmaktadır. Şayet tutuklu kalırsa, eşi ve çocuğu mağdur
  olacaktır. Zira, bu kişiler hayatlarını, müvekkilimin yaptığı
  ekonomik yardımlar ile devam ettirebilmektedirler.

8. Dosyada el konulan çakı ise, müvekkilimin arabasında bulunmuştur.
  Mağdure, müvekkilimin çakı ile kendisine zor kullandığını, kafasına
  yumruk attığını ifade etmiş ise de, vücudunda herhangi bir cebir
  izi, bıçak izine rastlanmamıştır. Bu sebeple mağdure beyanları
  çelişkili olup, itibar edilebilir nitelikte değildir. Mağdure,
  müvekkil ile 10 güne yakın bir süre sık aralıklarla görüşmüş, bir
  çok arkadaşı ile tanıştırmıştır. Mağdurenin, müvekkilin arabasında
  bulunan çakıyı görme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca,
  müvekkilim, mağdureye bu çakı ile meyva soyduğunu, möağdurenin bu
  suretle çakıyı gördüğünü ifade etmiştir.

9. Müvekkil aleyhine kanıt olarak yalnızca mağdurenin çelişkili
  beyanları mevcuttur. Müvekkil, mağdure ile cinsel münasebetlerinin
  olduğunu samimi bir şekilde ikrar etmiştir. Uyuşmazlık konusu ise
  rıza olup olmadığıdır. Rıza olduğu ise, yargılama aşamasında sabit
  olacaktır. Bu sebeple müvekkil hakkında TCK 104. Maddenin
  uygulanması kuvvetle muhtemeldir.

10. Gerek Anayasada ve gerek Yasada, tutuklama koşulları sayıldıktan
  sonra, kişilerin tutuklanabilecekleri belirtilmiş, yargıcın mutlaka
  tutuklama kararı vermesi gerektiği belirtilmemiştir. (A.Yasa M. 19;
  CMK m.101). Her iki maddede yer alan “tutuklanabilir” ibaresi bunun
  açık kanıtıdır. Türk Hukukunda, Yargıcın tutuklama kararı vermeye
  zorunlu tutulduğu hiçbir durum yoktur. Aksine, hakim tutuklama
  kararı verip vermemekte tamamen özgürdür. Kural sanığın
  tutuklanmamasıdır. İstisna ise suçluluğu hakkında kuvvetli suç
  şüphesi uyandıran olgular bulunan kişinin, kaçma şüphesi veya
  delilleri karartma tehlikesi varsa tutuklanabilmesidir. Bir kimsenin
  uzun süre tutuklu kaldıktan sonra aklanması durumunda tutuklulukta
  geçen süre ve özgürlük kısıtlılığı nedeniyle çekilen acılar,
  yakınlarının çektiği sıkıntılar telafi edilememektedir. Bunun aksi
  bir durumda yani tutuksuz yargılanan birinin dava sonucunda suçlu
  bulunması durumunda cezasını çekmek üzere davet edilmesinde,
  giderilmesi olanaksız bir zarardan söz edilemeyecektir. İşte Sayın
  Mahkemenin bu iki seçenek arasından tutuksuz yargılamayı seçmesi
  ancak sanığın kaçmaması ve suç kanıtlarını karatmaması olanaklarını
  değerlendirerek böyle bir olasılığın bulunması durumunda tutukluluğa
  karar vermesi gerekirken, ortada karartılacak bir kanıt kalmamış
  olan durumlarda hala tutuklukta ısrar edilmesi hem Anayasa CMK’nın
  ve hem de AİHS’in lafzına ve ruhuna aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM : İtirazlarımız göz önüne alınarak, kaçma, delilleri
karatma şüphesinin bulunmayışı, ve suçun vasıf ve mahiyetinin değişme
ihtimalinin de kuvvetle muhtemel oluşu, atılı suçun TCK 103 kapsamında
da olmayışı göz önüne alınarak; itirazımızın kabulü ile Sayın Mahkemenin
17.01.2012 Tarihli tutuklama kararının kaldırılarak, müvekkilimin
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını saygılarımla arz ve
talep ederim. 20.01.2012

Şüpheli Müdafi

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78