Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
               	   				Sorgu No: 2014/85

TUTUKLAMA KARARINA

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ         		: Arda ÖZALP

MÜDAFİİ                               	
: Av. Recep YÜCEL

                                    
            		 Meşrutiyet Cad. 17/21 Kızılay-ANKARA

TUKLAMA TARİHİ                  		:15.06.2014

AÇIKLAMALAR				:

						Şüpheli Arda ÖZALP 15.06.2014 tarihinde Mahkemenizin 2014/85
Sorgu numaralı kararı ile tutuklanmıştır. Şüpheli suçu inkar
yoluna gitmeyerek isnat edilen eylemleri işlediğini samimi olarak
ikrar etmiştir. Şüpheli içinde bulunduğu ekonomik bunalım
nedeniyle zaruret halinde bu filleri işlemiştir. Hırsızlığa konu
çalınan boş şişlerin maddi değeri de son derece azdır. Ayrıca
şüpheli tarafından şikayetçi Eşref Balcı’nın maddi ve manevi
zararları giderildiği için 17.06.2014 tarihinde şikayetçi
şikayetinden vazgeçmiştir. Bu nedenle şüpheli kovuşturma evresinde
de TCK. m.168’de düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden de
faydalanacaktır ve az bir ceza alma ihtimali kuvvetle muhtemeldir.

6 h©&

6 h©&

h©&

h©&

3 h©&

6 h©&

-

 

"

$

.

0

@

T

V

j

l

l

‚

”

˜

¨

ü

z

|

~

 sahip olduğu sosyal statünün de göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Soruşturma evresinde şüpheli kaçma ya da delilleri
ortadan kaldırma, gizleme gibi teşebbüslerde bulunacak değildir.
Açıklanan nedenlerle, numarası yukarıda belirtilen tutuklama
kararına karşı itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

TALEP				:

					Yukarıda anlatılan ve şüpheli tarafından şikayetçi Eşref
Balcı’nın maddi ve manevi zararının giderilmesi ve şikayetçinin
ŞİKAYETİNDEN VEZGEÇMESİ, kovuşturma evresinde TCK m. 145 ve m.
168’in tatbik edilme ihtimallerinin kuvvetle muhtemel olması,
tutuklamanın tedbir mahiyetinin de göz önünde bulundurularak
tutuklama kararının kaldırılarak Şüpheli’nin salıverilmesini
Sayın Hakimliğiniz’ den saygılarımla arz ve talep ederim.
23.06.2014

                                    
                                    
                          	   Arda ÖZALP

									      Müdafii 

								        Av. Recep YÜCEL

Eki : Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi