Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                      :        Adınız Soyadınız TC numaranız ve
adresiniz
                                             
VEKİLİ                        :       

                  
                                                                                    
Adres başlıktadır.
DAVALI                      :        ……..Satıcı Firma …….
  Adresi…..
D. KONUSU                :        Tüketiciyi koruma yasası gereğince
ayıplı malın iadesi ile bedelinin tahsiline ilişkindir.
AÇIKLAMALAR        :
Müvekkilim ……. davalı firmadan, Ek-2 de faturalarını sunduğumuz 2012
model ……………….. markalı bir araç satın almıştır. Bu araç için ilgili
firmaya 79.850TL para ödenmiştir.
Müvekkilim aracın teslim edildiği günün hemen 5 gün sonrasında Bodrum
ilçesine doğru giderken aracın virajlarda savrulma eğilimi gösterdiğini
ve aşırı sarsıntı olduğunu hissetmiştir.
Bunun üzerine hemen en yakın servise giderek durumu sorgulatan
müvekkilimize arka helezon ve amortisörlerin fabrikasyon çıkışlı arızalı
olduğunu ve değişmesi gerektiği dile getirilmiştir.
Bunun üzerine Ankara ya dönen müvekkilimiz aracı bir de satın aldığı
firmaya göstermiş ve EK-3 de sunduğumuz servis formundan da anlaşılacağı
üzere aracın arka helezon ve amortisörlerinin değişmesi gerektiği
vurgulanmıştır.
Davalı şirket tarafından serviste parçanın sipariş edilerek
getirtileceği ve serviste onarılabileceği dile getirilmişse de
müvekkilimiz yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakkın kendisinde
olduğunu, sonuç itibarla SIFIR kilometre bir araç aldığını dile
getirerek ya arabayı yenisi ile değiştirin ya da ücretini talep etmişse
de olumlu yanıt alınamamıştır.
Bunun üzerine müvekkilimiz de, Tüketici yasasının kendisine tanıdığı
seçimlik hakkı kullanmak üzere Sincan 1. Noterliğinin 27.12.2012 tarih
ve 41425 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalı şirkete seçimlik
haklarından ücret iadesini talep ettiğini dile getirmiş ve iş bu ihtar
davalı şirkete 31.12.2012 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen
hiçbir dönüş yapılmamıştır. EK-4
HUKUKİ AÇIDAN AÇIKLAMALAR:
4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN un  İKİNCİ KISIM:
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI hususlarını düzenleyen kısmında
ayıplı mal tanımlanmış ve tüketicinin hakları belirtilmiştir. Buna göre
:
“AYIPLI MAL
Madde 4 – (Değişik madde: 06/03/2003 – 4822 S.K./4. md.)
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve
ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında
veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen
niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından
değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan
kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı
mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı
satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de
içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya
ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına
sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı
malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya
kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde
imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin
beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu
maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.
Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu
olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı
olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir
süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp
daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı
taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü
zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına
tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden
başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı,
tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı
süresinden yararlanılamaz… “ denilmektedir.
Kanun metninden de anlaşılacağı üzere müvekkilimin bu hususta ayıplı
çıkan malın yerine yenisini isteme ya da ücret iadesi talep etme hakkı
mevcuttur ve bu haklar kendisine hukuken seçimlik olarak tanınmıştır.
Müvekkilim yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakların farkında onarım
hakkını kullanmamış ve gönderdiği AYIP İHTARINDA para iadesi talebini
beyan etmiştir.
Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “Maldan faydalanamamanın
kısmen dahi olsa” ayıplı mal sayılacağını düzenlemiştir. Bu nedenle
meydana gelen problemin önemli olup olmamasına satıcı değil bizzat
tüketici karar vermelidir. Sonuçta satıcı aracı satarken mükemmel ve en
ufak kusuru olmayan mallar olarak satmaktadır.  Tüm bu nedenle bir
aracın amortisör ver helezonlarının virajlarda savrulmayı önleyen ve
kötü yol şartlarını sürücü ve yolculara hissettirmeyen özellikler olması
sebebi ile çok önemli maldan faydalanmayı negatif anlamda etkileyen bir
unsur olarak görmek gerekmektedir. Zira EK5 de sunduğumuz aynı model
farklı bir araca ait servis formuna alınan notlardan da anlaşılacağı
üzere bu modeller ki bu sorun fabrikasyon olup fabrikanın bu konudaki
geliştirme çabaları beklenilmektedir.
DELİLLER                  :  Araca İlişkin Faturalar,  Keşif Ve
Bilirkişi İncelemesi, Tanık ve hukukun cevaz verdiği her tür deliller.
iSTEM-İ SONUÇ                   :
Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen, dilekçemizin bir
nüshasının karşı tarafa tebliği ile bilicra iddialarımız sabit
görüldüğünde ve Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız
saklı kalmak üzere
Üretim hatası ile ayıplı mal niteliği taşıyan 06 DV …… plakalı 2012
model ………………………………… markalı araç için müvekkilimce ödenmiş 79.850,00TL
bedelin yasal faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak müvekkilime
ödetilmesine(iadesine) ,
Yargılama giderlerinin davalıya şirket üzerine yükletilmesine,
 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep
ederiz.21.01.2013
                                                                                            
         DAVACI VEKİLİ
           
                                                                                           

Ek-1 Vekaletname
Ek-2 Araç Faturası sureti