Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

.........................

DAVACI : ............................ (T.C.Kimlik No: ...............)

VEKİLİ : Av. ...................

DAVALILAR : 1. ........................... İNŞ.TUR.GIDA TAŞ.TAAH. SAN.
TİC. A.Ş.

Adres………..

2. ......................... TURİZM İNŞ.SAN.TİC.A.Ş

Adres………..

DAVA KONUSU : "Devre Tatil Üyelik Sözleşmesi" nin feshine; davacının
uğradığı

 zararın ve ödenen ....000 Tl nin faiziyle birlikte davalılardan
 tahsiline karar verilmesi talebimiz Hk.

DAVA DEĞERİ: ..........000 TL (Fazlaya Ilişkin Haklarımız Saklı Kalmak
Üzere)

AÇIKLAMALAR:

1.- Müvekkilimiz ..................... ile Sağlayıcı (Malik)
.................. ... ..... İnş.San.Tic.A.Ş ve Ana Yetkili Satıcı
.................Sağlık Taah.San. Tic.A.Ş. İle arasında
............tarihinde ..........Sözleşme No.lu "Devre Tatil Üyelik
Sözleşmesi" imzalanmış; Sözleşmenin............maddesinde uyarınca
tesisin ...............tarihinde tamamlanacağı, bu tarihten sonraki ilk
kullanım dönemi olan (..........Dönem) ....-..../........./..........
döneminden başlamak üzere kullanılabileceği davalılarca taahhüt
edilmiştir.

2.- Sözleşme uyarınca müvekkilim yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine
getirerek sözleşmenin imzalandığı tarihte ..........Tl yi bankamatik
kartıyla POS cihazı ile; kalan .....000 TL yi ise ......A.Ş. 'nin.......
Bankası .....Şubesi nezdindeki ......no.lu hesabına yatırmıştır.

3.- Belirlenen tarihte tesisin bitirilmemiş olması, ne zaman biteceğinin
belirsiz olması nedeniyle; sözleşmenin ........maddesi uyarınca,
müvekkil tarafından Sağlayıcı ........ A.Ş. ye başvurularak "satın
aldığı dönemin, satılarak bedelinin kendisine ödenmesi " talebinde
bulunulmuş ise de sonuç alamamıştır.

4.- Sözleşmeye konu tesisin bugüne kadar bitirilememesi ve yapılan
başvuruların sonuçsuz kalması nedeniyle;
........Noterliği'nin.......tarihli ve.......Yevmiye No.lu
ihtarnamesiyle sözleşmenin feshedildiği davalılara bildirilerek, ödenen
.......000 TL nin sözleşmenin ..........de öngörülen T.C.Merkez Bankası
Avans faizi ile birlikte; ayrıca kullanılamayan ve kiraya verilemeyen …
dönemi için ..000 Tl nin ödenmesi talep edilmiştir. Taraflara
.........tarihinde tebliğ edilen ihtarname konusunda da davalılarca
herhangi bir işlem yapılmamıştır.

5.- Tesisin halen inşaatının devam ettiği, kaba inşaatın dahi tamamlanma
oranının % 50 seviyelerinde olduğu öğrenilmiştir. Sözleşmenin
imzalandığı tarihten bu yana 33 Ay geçmiştir. 6502 sayılı Kanunun
50.md.10.fıkrasında tesisin inşaatının 36 aylık süre

içerisinde tamamen bitirilmesi öngörülmüştür. Tesisin tamamlanma oranı
ve geçen süre dikkate alındığında kanunda öngörülen sürede
tamamlanmasının objektif olarak mümkün olmadığı açıktır.

6.- Arz edilen nedenler ile Sözleşme konusu tesisin tamamlanarak
kullanıma elverişli geleceği tarihin halen belirsiz olması ve sözleşme
ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan hususlar doğrultusunda ve
davalıların temerrüdü nedeniyle "Devre Tatil Üyelik Sözleşmesi" nin
feshine karar verilerek, davacı müvekkilin uğradığı zararın ve ödenen
..........000 TL nin faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar
verilmesi talebiyle işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu
vs.ilgili mevzuat, ilmi ve kazai içtihat

DELİLLER :Devre Tatil Sözleşmesi, Banka Makbuzu, Devre Tatil
Sertifikası, ilgili tüm kurum ve kuruluş kayıtları ve yasal her türlü
delil.

- (.......Yolu ........ Mevkii ........Ada .......Parsel .............te
bulunan tesisin ( ve sözleşmeye konu (.......... Blok un ) tamamlanma
durumu ve ilgili bilgi ve belgelerin ......... Belediyesi'nden
(............Belediye Başkanlığı, .........../ ............)
İstenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.)

İSTEM SONUCU : Arz ve izah edilen nedenler ile sayın mahkemenizce res'en
gözetilecek nedenlerle;

1. Davalıların temerrütü nedeniyle "Devre Tatil Üyelik Sözleşmesi" nin
  feshine;

2. Müvekkilimiz tarafından ödenen ...........000 TL nin ödeme
  tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankası' nca Uygulanan Avans
  Faiziyle birlikte tahsiline;

3. Sözleşmeye konu devre tatil hakkının
  .................-...........201..tarihinde kullanılamaması /kiraya
  da verilememesi nedeniyle uğranılan zarar karşılığı olarak fazlaya
  ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere .......000 TL nin ..........
  tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline;

4. Vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerinin karşı tarafa
  yükletilmesine ;

Karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.03.09.2015

Davacı .......... Vekili

Av. ...............

EKLER:

Onaylı Vekaletname Örneği

Devre Tatil Sözleşmesi Onaylı Sureti

……………..