Giriş yap
Kayıt ol

        T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/858
KARAR NO : 2011/309
HAKİM : ...........
KATİP : .............
DAVACI : ..............
VEKİLİ : .....................

DAVALI VEKİLLERİ : ......
DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 20/08/2010
KARAR TARİHİ : 14/04/2011
KARAR YAZMA TARİHİ : 18/04/2011
Yapılan yargılama sonucunda;
İDDİA_________
Davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında: Davalı banka
müşterisi olduğunu, 27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL
Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden
yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi
üzerine bankanın %2 erken ödeme ücreti 1.545,00-TL ve ödeme planı
değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın
iadesi için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine müracaat
ettiğini, Hakem Heyetinin 09.08.2010 tarih ve 10 sayılı karan ile
talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız
şekilde tahsil ettiği 1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek
Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin davalıdan
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA___
Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu,
banka uygulamasının sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını,
erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının yasaya uygun
olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini
istemiştir.
YARGILAMA GEREKÇESİ
Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi
yapılandırması için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077
s.K.m 1, 2,3,10,10/B, 23,30)
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti karan, Konut Kredisi
Sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği,
bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 09/08/2010 tarih
ve 10 sayılı karan ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun
10/B maddesi gereği tüketicinin 1.930,00-TL yapılandırma ücretine
ilişkin talebinin reddine karar vermiştir.
Bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir (4077
s.K.m.3/e). Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya kamu tüzel
kişileri de satıcı sayılır(4077 s.K.m.3 g).
Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında
yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır (4077 s.K.m.3/h).
Mevcut davada taraflar arasın da kj Hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden
kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri
görevlidir.(4077s.K.m.lO, 10/B.l 1.23. 30)

Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem
Heyetleri de görevlidir. Ancak dava değeri itibarı ile verecekleri
kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil
mahiyetinde olacaktır.
Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman
komisyon ve masraf miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur.
Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki düşme nedeniyle
banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon
istenip istenemeyeceği konusundadır.
4077 s.K. 6 maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının
tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu,
tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet
kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden
olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir
hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi ipin; 1) Satıcı
tarafından müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş
olması. 2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir
dengesizlik oluşturması, 3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı
olması gerekir.
Taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir
veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu
şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme
incelendiğinde, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve
hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı
olarak sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere
edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme de bu konuda hüküm
olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet
verdiği anlaşıldığından bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul
edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E., 2008/2982
sayılı kararı.)
Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının
aylık 1,28 faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı,
aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.
Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu
raporlarında: Taraflar arasında 27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi
imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi
kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00-TL olduğunu, 30 aylık
ödemeden sonra faiz oranının %Ö,89 oranına indirilerek ödeme konusunda
tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim,
konut finansman kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep
edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu bildirmişlerdir.
Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup,
teknik değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki
nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.
4077 s.K.m. 10/B maddesinin 14.fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit
olarak belirlenmesi halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden
önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme ücreti talep
edebilir. Erken ödeme ücreti %2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin
vadesinden önce erken ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde
banka %2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep edebilir.
Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı
gerekçesini tüketiciye bildirmesi zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme
olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü
ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz
oranında kendiliğinden ve talep üzerine yaptıkları indirimlerdir.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye
başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya
zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara
alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir
bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde
bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama
geliştirdikleri görülmektedir.
Tüketici Kanununun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi
bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi
verdiklerinde masraf komisyon. Ve eğer tüm giderler dahil olmak üzere
çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu
tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun
rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz
ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları
ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici
Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir.

Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün
olmamakla birlikte banka kendi insiyatifiyle yapılandırmayı kabul
ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey
dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit
tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden
bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı
altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut
Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine
göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma
talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret
talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şan
niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın insiyatifinde
olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin
usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem
heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL nin davalıdan
tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.
Anlatılan nedenlerle.
HÜKÜM
1-Davanın KABULÜNE,
2-Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 09.03.2010 tarih ve 30
sayılı kararının İPTALİNE,
3- Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa
ÖDENMESİN E, 4-Davacı taraf kendisini bir vekil marifetiyle temsil
ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan
alınarak davacı tarafa verilmesine.
5-Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL dava açma, 12,00 TL P.P.,
300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 322,00 TL yargılama
giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
6- Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar
verilmesine yer olmadığına,
7-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL başvuru ve 114,64 TL
nispi karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 133,04 TL harcın davalıdan
tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar
tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu açık olmak üzere verilen
karar açıkça okunup anlatıldı. 14.04.2011

T.C YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/9823

KARAR NO : 2011/19204

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Ankara 7. Tüketici Mahkemesi

TARİHİ : 14/04/2011

NUMARASI : 2010/858-2011/309

DAVACI : …. vekili avukat …

DAVALI : …bank A.Ş. vekili avukat …..

Taraflar arasındaki tüketicinin hakem kurulu kararına itirazı davasının
yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın
kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun
gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir
isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz
itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,
15.12.201.1 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

1. Al kan M,A.Esmer R.Ünal Cİlgün A.S.Erkuş

Lira :

114.65 TL O.H.

114.65 TL F.H.

0.00 TL Kalan

Okundu AY.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78