Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      		           İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ

 		 	             SAYIN BAŞKANLIĞINA

DAVACI / 

İTİRAZ EDEN     : 

VEKİLİ           : 

 		       

DAVALI /

KARŞI TARAF     : İstanbul Valiliği Sanayi Ve Ticaret İl
Müdürlüğü

İTİRAZIN KONUSU : İdari Para Cezası

CEZANIN NEV’İ

VE TUTARI        : 4077 Sayılı kanunun 19/1 maddesine
aykırılık sebebiyle, 25 ve 26. 

                    Maddeleri  gereği 
2.000.000.000 TL.

TEBELLÜĞ TARİHİ : 05.09.2003          

AÇIKLAMALAR    :

æ

J

æ

è

eğince 2.000.000.000 TL para cezası kesmiştir. ANCAK   GEREKÇE
GÖSTERİLEN TUTANAK KARARDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ MÜVEKKİL 
ŞİRKETE TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR. DOLAYISIYLA  CEZANIN HANGİ 
NEDENLE KESİLDİĞİ  HAKKINDA MÜVEKKİLİMİN  BİR BİLGİSİ
YOKTUR. CEZA USULE AYKIRI BİR  ŞEKİLDE KESİLMİŞTİR. Kaldı
ki ilgili maddelere aykırılık yoktur. 

 		       2- Ekte sunduğumuz vergi levhasından da
anlaşılacağı üzere, müvekkil şirket 23.07.2001 tarihinden
itibaren cezanın kesildiği yerde faaliyet göstermektedir. Türk
Standartları Enstitüsü’ne Hizmet Yeterlilik Belgesi için de
başvurulmuştur.

 		       3- Davalı idarenin kesmiş olduğu ceza yasaya
aykırıdır. Kesilmiş olan ceza miktarı da fahiştir. Cezanın hangi
kıstasa göre 2.000.000.000 TL olduğu belli değildir. 

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan sebepler
muvacehesinde, yasaya aykırı bir şekilde kesilen ve hangi kıstasa
göre 2.000.000.000 TL olduğu belli olmayan cezanın iptali ile,
yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar
verilmesini bilvekale talep ederim.  12.09.2003          

  

 								Muteriz Vekili

 							  Av. Ramazan AÇIKGÖZ