Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SİNCAN NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Elvankent Şubesi Müdürlüğü

D. KONUSU : Davalı bankadan kullanılan kredi ve bu kredinin yeniden
yapılandırılması sonucunda müvekkilden komisyon, masraf ve benzeri adlar
altında alınan tutarların müvekkile iadesi istemidir.  

DAVA DEĞERİ : 1.200 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı
ile) 

 

AÇIKLAMALAR : 

1) Müvekkil, davalı banka şubesinden 26.06.2008 tarihinde konut kredisi
  kullanmış olup kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kullanılan bu kredi
  sonucunda müvekkilden Komisyon ve masraf kesintisi, sözleşme hizmet
  bedeli, dosya ücreti, kullandırım masrafı, vb adlar altında haksız
  olarak kesintiler yapılmış ve buna ilişkin dekont
  düzenlenmiştir.(Ek-1) İmzalanan kredi sözleşmesi standart ve matbu
  bir sözleşmedir. Müvekkil kendisi ile müzakere edilmeden tek taraflı
  olarak hazırlanan bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmıştır. 

 

2) 04.09.2009 tarihinde müvekkilin kullandığı kredi yapılandırılmış, bu
  işlem sonucunda da tekrar  Komisyon ve masraf kesintisi, vb. adlar
  altında müvekkilden yine ücret tahsil edilmiştir. (Ek-2) 

3) Kanuna göre bankalar güven esasına dayalı olarak faaliyet gösteren
  kuruluşlar olup, bankalar müşterilerinin ve kamuoyunun güvenlerini
  sarsacak davranışlardan kaçınmalıdırlar. Ancak davalı banka, kanunun
  yüklediği bu ilkelere aykırı hareket etmiştir. Müvekkilden masraf
  adı altında kesilen tutarların hangi masraf için nereye ne kadar
  ödendiğini davalı bankanın müvekkile bildirmesi, artan para varsa
  iade etmesi gerekmektedir. Ancak davalı banka bu yönde bir
  bildirimde bulunmamış, artan masrafı iade etmemiştir.

4) Diğer yandan müvekkilin kullandığı kredilerden banka tarafından
  komisyon ve benzeri adlar altında ücret ya da gelir kesilmesinin ne
  mantıki ne de hukuki bir dayanağı yoktur. Çünkü müvekkilden komisyon
  adı altında bir kesinti yapılabilmesi için davalı bankanın bir başka
  kişi yada kurum ile müvekkil arasında aracılık yapmış olması
  gereklidir. Davalı banka böyle bir aracılık yapmamış kendi
  mevcudundan kredi kullandırmıştır. Dolayısıyla komisyon diye bir
  kesintinin gerekçesi mevcut değildir. Ayrıca bankaların
  müşterilerine kullandırdıkları kredilerden elde ettikleri gelir,
  faiz geliridir. Dolayısıyla bankaların kullandırdıkları kredilerden,
  faiz dışında başka bir ad altında ücret veya gelir elde etmeleri
  hukuken mümkün değildir.

5) Müvekkilden kesilen masrafların ne kadarının kullanılıp ne kadarının
  kullanılmadığını tespit etme imkânımız yoktur. Bu yüzden HMK 107
  madde uyarınca davanın belirsiz alacak davası olarak görülmesini,
  banka kayıtlarının istenerek yapılacak bilirkişi incelemesi
  sonucunda müvekkile iadesi gereken toplam tutarın tespit edilmesini
  istemekteyiz.

6) Müvekkilden tahsil edilen tutarların bankanın haksız davranışıyla
  yapılmış olması, davalı bankanın haksız fiil sorumluluğunu
  doğurmaktadır. Bu sebeple müvekkilin tespit edilecek alacaklarına
  haksız fiilin gerçekleştiği yani kesintilerin yapıldığı tarihlerden
  itibaren faiz işletilmesi gerekmektedir. İşletilecek faizin ise
  reskoont avans faizi olması gerekmektedir.

7) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı
  Kanunla değişik 6. Maddesi ile ‘satıcı ve sağlayıcının tüketici ile
  müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların
  sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı
  düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme
  koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu
  her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı
  değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle
  standart sözleşmede yer alması nedeni ile tüketici içeriğine etki
  edememişse o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği
  kabul edilir…’ denilerek tüketicilerin imzaladığı sözleşmelerdeki
  haksız şartlar düzenlenmiştir. Müvekkil ödenmesi gerekli faiz ve
  masrafları ödemiş bulunmaktadır. Davalı bankanın sırf tek taraflı
  olarak ve taraflarca müzakere edilmeden daha önceden matbu olarak
  hazırlanmış sözleşmeyi müvekkile imzalatarak, bu sözleşmenin de
  ilgili maddesini gerekçe göstererek haksız yere tüketici lehine
  dengesizlik  oluşturacak şekilde değişik adlar altında ücret ve
  kesintiler talep etmesi haksız ve hukuka aykırıdır.

8) Dolayısıyla kredi sözleşmesinde düzenlenen bu yöndeki maddeler 4077
  sayılı Tüketici Kanununun 6. Maddesi gereği haksız şarttır.  Bu
  durum Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 27.06.2011 tarih 2011/3576 – 10221
  E/K sayılı ilamı, Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 26.01.2012 tarih
  2011/8196 – 2012/1183 E/K sayılı ilamı  ve ayrıca Yargıtay 13. Hukuk
  Dairesinin 01.03.2011 tarih ve 2010/11726 E. 2011/1870 K. Sayılı
  kararının yanında yine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 15.12.2011
  tarih ve 2011/9823 E 2011/19204 K sayılı kararı ile
  desteklenmektedir. 

DELİLLER : Kredi sözleşmesi ile kredi ve yapılandırmalarla ilgili tüm
banka kayıtları (Davalı bankadan istenmesini istemekteyiz), Dekont
örnekleri, ödeme planı ve yapılandırma planı örnekleri, bilirkişi, yemin
ve her türlü yasal delil.

H. SEBEPLER : 4077 s. Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun ve ilgili yasal
mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle ve
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1) Müvekkilden haksız şekilde tahsil edilen komisyon, masraf ve benzeri
  adlar altındaki tutarlardan şimdilik 1.200 TL’nin, kesinti
  tarihlerinden itibaren işleyecek reskoont avans faiziyle birlikte
  davalı bankadan alınarak müvekkile ödenmesine,

2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı bankaya
  yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten arz ve
  talep ederiz. 26.02.2013

EK :

1) 26.06.2008 tarihli dekont aslı ve 26.06.2008 tarihli ödeme planı
örneği.

2) 04.09.2009 tarihli dekont aslı ve 04.09.2009 tarihli yapılandırma
planı örneği.

3) Harçlandırılmış Vekaletname sureti.

 Davacı Vekili