Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI : …… Bank A.Ş.

KONUSU : Müvekkilden referanslı kredi dosya ücreti olarak alınan …… TL.,
ipotek ücreti olarak alınan …. TL., ipotek fek ücreti olarak alınan ….
TL. olmak üzere toplam …….. TL.'nin yasal faiziyle birlikte müvekkile
iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil davalı bankadan …. yılında konut kredisi kullanmıştır. Kredi
kullanırken ……. TL. dosya ücreti, …… TL. ipotek ücreti, ……. TL. ipotek
fek ücreti olmak üzere toplam …… alınmıştır. Alınmış olan bu miktarlar
haksız olup müvekkile iadesi gerekmektedir. Yargıtay'ın yerleşik
içtihatları da bu doğrultudadır.

4077 Tüketici Yasasının 6. maddesi sözleşmedeki haksız şartları
düzenlemektedir. Bu maddeye göre; Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle
müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların
sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı
düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme
koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her
türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı
değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle
sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o
sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.(...) Bir
satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını
ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. “Müvekkil ile davacı banka
arasında imzalanan sözleşmenin içeriğine de müvekkil tarafından herhangi
bir etki edilememiş standart bir sözleşme olarak müvekkil tarafından
imzalanmıştır. Sözleşmenin bütün şartları davacı banka tarafından
hazırlanmış olup müvekkil ile müzakere edilmemiştir. Bu nedenle alınan
“dosya ücreti, ipotek ücreti, ipotek fek ücreti bedeline” ilişkin şart
haksız şart olup müvekkili bağlamayacağı için alınan ücretin müvekkile
iadesi gerekmektedir. Yargıtay'ın yerleşik içtihatları da bu
doğrultudadır.

HUKUKİ DELİLLER :

……. tarihli müşteri hesap özeti,

İpotek fek ücretine ilişkin dekont,

Bankadan istenecek müşteri hesap özeti ve ödeme planı,

Bankadan istenecek kredi ile ilgili tüm belgeler,

Emsal yargı kararları ve her türlü yasal delil.

Delil listemizi saygı ile sunar, davalı tarafın sunacağı delillere karşı
mukabil delil ileri sürme hakkımızı saklı tutarız.

HUKUKİ SEBEPLER : BK. HMUK. v.s. ilgili tüm mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve re'sen takdir edilecek
nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Bankanın haksız ve yersiz olarak müvekkilden almış olduğu;

1) Referanslı kredi dosya ücreti olarak alınan ….. TL., ipotek ücreti
olarak alınan ….. TL., ipotek fek ücreti olarak alınan ….. TL. olmak
üzere toplam ……. TL.'nin yasal faiziyle birlikte müvekkile iadesine,

2) Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa
yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep
ederim. …/…/2015

  Davacı Vekili