Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      TÜKETİCİ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI	: 

VEKİLİ	: 

DAVALI	: 

KONU		: Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti tarafından verilen
……. karar numaralı …….. tarihli kararının iptali istemimize
ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

 Müvekkil, 05.09.2008 tarihinde davalı …….. ……. şubesinden TL
kredi kullanmış ve davalı banka tarafından kredi dosya ücreti adı
altında …….. TL ve bu ödemeye ilişkin dekontların alınması
için ……. tarihinde …… TL olmak üzere toplamda ………
kesinti yapılmıştır. (EK 1) 

 Müvekkilden yapılan kesintilerin haksız olduğu gerekçesi ile
…….. tarihinde ……. İlçe Hakem heyetine bulunduğumuz başvuru
sonucunda hakem heyetinin …….. tarih ……. dosya numaralı
kararına göre müvekkilin alınan kredi sözleşmesine ilişkin
sözleşmenin ne tüketici tarafından ne de şikâyet olunan banka
tarafından sunulmadığı gerekçesi ile tüketicinin yapmış olduğu
talebin reddine şeklinde karar vermiştir. ( EK 2). Ancak hakem
heyetine sunduğumuz dilekçemizde müvekkile sözleşmenin bir
örneğinin tarafına verilmediğini gibi sözleşmenin matbu sözleşme
olması nedeniyle kendisine müdahale ve müzakere hakkı
verilmediğinden bahsetmiştik.

 Yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki
kanunun 6. Maddesine göre : ’’ Eğer bir sözleşme şartı
önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer
alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme
şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir .’’
şeklindedir. 

Yargıtay 13. HD 2012/8225 Esas 2012/10369 Karar 17.04.2012 tarihli
kararında ‘’ Davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu
olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken
zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü davalı
bankaya aittir.’’ denilmiştir.

Ä

0

6

L

P

P

X

‚

ˆ

²

´

¼

¾

À

Â

Ä

Æ

Þ

 

D

T

 T

X

Ž

 

¢

ð

þ

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6.maddesinin üçüncü
2012/21461-25209 fıkrasına göre, <Bir sözleşme şartı önceden
hazırlanmış ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle
tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının
tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün
olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna
varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya
münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin
kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez hükmü yer
almaktadır. ‘’ 

 Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek
taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan
hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek
biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşmenin
koşulları haksız şarttır. 

Yargıtay’ın verdiği kararlarda da bankanın zorunlu masrafları
isteyebileceği ve bu durumun ispat külfetinin bankaya ait olduğu
sabittir. Müvekkilin tarafına sözleşmenin bir sureti verilmemesi ve
zorunlu masrafların ispat külfetinin davalı bankada olması nedeniyle
müvekkilimizden yapılan haksız kesintilerin iadesinin reddine karar
verilmesi isabetsiz olup …….. Tüketici Sorunları İlçe Hakem
Heyeti ……… no.lu kararının iptaline karar verilmesi için işbu
davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 4077 S. K. m. 6, 10, 10/B, 22, 6100 S. K. m. 6

HUKUKİ DELİLLER	: 1-) ………. tarihli Kredi Sözleşmesi (Bankadan
temin edilecek)

 2-) Kesintilerin yapıldığını gösterir belgeler

 3-) ……… Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti ……….
no.lu kararı

 4-) Bilirkişi incelemesi ve sair bütün deliller.

SONUÇ VE İSTEM   	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle
………Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti ……… no.lu
kararının iptali ile müvekkilimizden dosya ücreti adı altında
tahsil edilen ……… ve kredi dökümünün alınması için
………. olmak üzere toplam ……….. davalıdan tahsiline karar
verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve
talep ederiz. .

Davacı Vekili

  

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2