Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
DOSYA NO : ESAS
İTİRAZA CAVEP VEREN
DAVALI :

VEKİLİ

İTİRAZ EDEN DAVACI :

VEKİLİ :
İTİRAZ KONUSU : …… Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin ……….. tarih ve …….
sayılı kararına karşı, Davacı tarafından yapılan haksız ve Hukuksuz
itirazının reddi ile savunmamızın sunumudur.
AÇIKLAMALAR : Öncelikle davanın süre yönünden reddini talep ederiz.

…….. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın davaya
konu kararı usul ve yasaya uygun bir karardır. Davacı tarafın açmış
olduğu davanın ve tüm taleplerinin reddi gerekmektedir.
İtiraza konu olan telefon ……………. şirketi üzerine faturası kesilmesine
rağmen ticari işletmesiyle ilgili olarak kullanılmayıp şahsi olarak
kullanılmaktadır. İtiraza söz konusu telefon arızaları nedeniyle
……………………………. aracılığı ile 4 defa tamir edilmesi için yetkili servise
gönderilmiştir.(ek 1, yetkili servise gittiğine dair 4 adet form)

Tamir edilip geri gönderildiğini beyan eden yetkili servisten dönen
telefon 14.08.2013 , 07.06.2014 , 17.06.2014 , 30.08.2014 tarihlerinde
aynı cihazın kendi kendine kapanmasına dayalı sebeplerden dolayı tekrar
yetkili servise gönderilmiştir.

Aynı arızalardan dolayı defalarca ‘’kendi kendine kapanan telefon’’ için
müvekkillerce cihazın yenisi ile değiştirilmesi talep edilmiş ise de bu
talep ………………… tarafından reddedilmiştir. Bu red talebi telefon aracılığı
ile müşteri hizmetlerinden yapılmış olup kayıtlarda mevcuttur. Bunun
üzerine müvekkil ………. Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heytine başvurmuş ve
neticesinde …………… tarihli …………. sayılı kararıyla müvekkilin lehine karar
çıkmıştır.(ek 2 ,…… tüketici hakem heyeti kararı)

İtiraza konu olan telefon ……………………….. teslim edilmiş ve tutanak kayıt
altına alınmıştır.(ek 3 teslim tutanağı)

Sürekli aynı nedenden dolayı arıza veren telefon yetkili servise
gönderen kişiler tarafından ticari amaçla kullanılmayıp kişisel
amaçlarla şahsi olarak kullanılmıştır.

4077 Sayılı TKHK nun 3. Maddesine göre bir mal veya hizmetin özel
amaçlarla satın alarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi
olarak tanımlamıştır.Ticari şirketlerin ekonomik bir varlığı temsil
edip, korunmalarına gerek bulunmadığı savunulamaz.Tüzel kişi tacirlerin
koruma kapsamı dışında bırakılmaları Anayasa’nın eşitlik ilkesine de
açıkça aykırılık teşkil eder.(ek 4 YARGITAY KARARI)

Yukarıda anlattığımız hususlar doğrultusunda ve ek te sunduğumuz
belgelerle Kurşun İnşaat adına faturalı olarak alınan telefon, tamiri
için yetkili servise gönderilen kişiler tarafından şahsi ve özel
amaçlarla kullanılmıştır.

DELİLLER : 4077 Sayılı TKHK’nu ekte sunulan belgeler ve Yargıtay kararı,
hertürlü hukuki hukuki delil

SONUÇ ve İSTEM : Davacı'nın ………… Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
kararına karşı yapmış olduğu Haksız ve Hukuksuz itirazlarına İLİŞKİN
OLARAK KARARIN İPTALİ VERİLMESİ TALEBİNİN Yüksek mahkemenizce reddine ,
yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, vekalet ücretinin
davacıdan alınarak davalı vekiline bırakılmasını saygıyla arz ve talep
ederim.08,01,2015

İTİRAZA CEVAP VEREN DAVALI VEKİLİ

EKİ:
1-(Ek 1,2,3,4)
2-Hakem Heyeti Kararı

3-vekaletname