Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL . TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2015/ E.

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVA KONUSU : …………………..Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Başkanlığının ../…/2015 Tarih ve …………. Karar sayılı kararına istinaden
davacının sayın mahkemenize sunmuş olduğu itirazlarına karşı cevap
dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil, 02.01.2015 Tarihinde davalı ………………………………Ltd.Şti.'nden N.11.com
İnternet adresi üzerinden …………….. -TL karşılığında bir adet ……………………..
IMEİ numaralı LG G3 model no'lu telefon ………………… no'lu irsaliye fatura
(EK-1) ile ibraz edildiği üzere satın almıştır. Cihaz arıza vermesiyle
müvekkil süresinde davacı şirketin yetkili kıldığı teknik servise
başvurmuştur.

Öncelikle müvekkil tarafından cihaz arızasının giderilmesi için
02.02.2015 tarihinde yapılan ayıp ihbarı başvurusu süresindedir. Şöyle
ki, cihaz 02/01/2015 tarihinde satın alınmıştır. Arızanın giderilmesi
için ise teknik servise otuzuncu günün haftasonu cumartesi gününe denk
gelmesi nedeniyle hemen pazartesi günü olan 02/02/2015 tarihinde
başvurmuştur. Dolayısıyla 30 gün içerisinde başvuru gerçekleşmiştir.

İşbu servise yapılan ayıp ihbarında cihaz değişimi ya da bedel iadesi
talebinde bulunulmuş ve akebinde servis tarafından cihaz arızasının
teknik bir arıza olduğu tespit edilmiştir(EK-2). Ancak müvekkilin
talebine sıfır olduğu iddia edilen bir başka ……………………………. IMEİ numaralı
LG G3 model cihazla 06.03.2015 tarihinde değişim yapılarak cevap
verilmiş olup süresinde müvekkile cihaz teslim edilmemiştir (EK-3). Her
ne kadar cihaz geç teslim edilse de, İşbu cihaz teslim alındıktan sonra
müvekkil tarafından sözleşme gereği ifa edilmesi gereken cihazla aynı
olmadığı farkedilmiştir. Müvekkil, her ne kadar yetkili servise söz
konusu cihazın ayıplı olduğu, sözleşmeye uygun olmadığı beyan edilip
bedelin iadesi istenmiş ise de müvekkile bedel ve cihaz iadesi
yapılamayacağı söylenerek müvekkilin talebine cevap verilmemiştir. Bu
durum üzerine müvekkil 11.03.2015 tarihinde …………………Kaymakamlığı Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına bedelin iadesi hususunda başvuru
yapmıştır(EK-4).

Tüketici hakları kapsamında müvekkil yapmış olduğu şikayet neticesinde
…………. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının
…/…./2015 Tarih ve ……………………. Karar sayılı kararla ……………………… -TL bedelin
müvekkile iadesine karar kılınmıştır (EK-5).

Ayrıca davacı şirket halen müvekkilin söz konusu cihazı kullandığını
iddia etmiş iselerde bu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;
işbu ………………………………. IMEİ numaralı LG G3 model cihaz asıl sözleşmede ifası
talep edilen cihazla aynı nitelikleri haiz değildir. Oysa söz konusu
cihazın kendisine ait olmayan kutusu ve garanti belgesi olmayan, sıfır
jilatinle korunmamış olarak müvekkile teslim edilmiştir. Müvekkil, cihaz
iade alınmadığı nedeniyle yanında tutma zorunda kalmış olup sayın
mahkeme takdir ettiğinde cihaz dosyaya sunulacaktır. Bu durumda
müvekkilin söz konusu cihazı kullanmadığı da açık şekilde görülecektir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz üzere müvekkil aylarca mağdur edilmiş
olup, halen mağduriyeti giderilmemitir. İşbu nedenle hukuka ve kanuna
aykırı olan bu davanın reddine ve müvekkilin maruz kaldığı bu
mağduriyetliğin giderilmesine karar verilmesi hususunda dava dilekçesine
karşı cevap dilekçesini sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER :

1-Cihaz bedelinin ödendiğine dair fatura (bedelin davacı şirkete
ödendiğine ilişkin),

2-02.02.2015 tarihli ………..teknik servis formu (teknik arızanın olduğu ve
zamanında ayıp ihbarının yapıldığına ilişkin.),

3-06.06.2015 tarihli ……………. teknik servis formu (cihazın süresinde
tüketiciye teslim edilmediği, kutusuz olarak teslim edildiği ve garanti
belgesinin olmadığına ilişkin)

4-Şikayet dilekçesi (şikayetin süresinde yapıldığına ilişkin)

5-…………………Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin …………………………
sayılı ve …..04.2015 tarihli kararı,

6-Tüketici dosyası,

7-Bilirkişi incelemesi,

8-Tanık beyanları,

9-Sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER : 6502 Sayılı Tüketici Kanununun 8., 10., 11. Ve ilgili
diğer maddeleri, TBK., sair yasal mevzuat ve içtihatlar.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen ve yargılama sırasında belirlenecek
durumlar karşısında yargılama yapılarak, davanın reddi ile ………………
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetin Başkanlığının
…………………………..sayılı ve …04.2015 tarihli kararı gereği davalının
(müvekkil) ayıplı ürün için ödemiş olduğu …………… -TL alacağın fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile sözleşmenin kurulduğu
02.01.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
tarafımıza ödenmesine, dava konusu cihazın davacı şirket tarafından
kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya
yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep
ederim.

Davalı Vekili