Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANTET

……………. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

Gönderilmek Üzere

…………. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

+------------------+---------------------------------------------------+
| İDARİ PARA    | ……………. (TC Kimlik No:……………)            |
| CEZASINA     |                          |
|         |                          |
| İTİRAZ EDEN :  |                          |
+==================+===================================================+
| VEKİLİ :     | Av. ………….                     |
+------------------+---------------------------------------------------+
|         |                          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| KONU :      | ……… tarih ………… sayı nolu trafik para cezasına   |
|         | itirazımızı içerir.                |
+------------------+---------------------------------------------------+
|         |                          |
+------------------+---------------------------------------------------+
|         |                          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| AÇIKLAMALAR :  |                          |
+------------------+---------------------------------------------------+

 ……….. plaka sayılı ve ………… adına kayıtlı araca ekte sunulan Trafik
 İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim olunmuş, tebliğ alınmıştır.
 Bahsi gecen idari para cezasına itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.
 Şöyle ki;

1. Öncelikle söz konusu idari para cezasına konu araç sürücüsünün
  ehliyeti bulunmasına rağmen haksız bir idari parasına maruz
  kalınmıştır. Söz konusu idari para cezası sürücü belgesiz olarak
  araç kullandırtmak şeklinde gerekçelendirilerek hukuki bir hata
  yapılmıştır. Nitekim araç sürücüsünün ehliyet kaydı bilgisayar
  üzerinde sorgulanmadan dahi sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan
  36’3-a gereğince trafik cezası tanzim edilmiştir. Araç sürücüsü …………
  Emniyet Müdürlüğü ………….. sicil numarası ile ehliyet kaydının
  bulunduğuna dair müvekkilime sürücü belgesini ibraz etmiştir. Araç
  sürücüsünün Sürücü belgesi bulunmasına rağmen KTK 36’3-a maddesi
  gereğince tanzim edilen idari para cezası hukuki yönden hatalıdır.

2. Nitekim ortada sürücü belgesiz olarak araç kullanmak hareketi dahi
  oluşmamış, sürücü belgesi yanında bulundurmamak ve yetkililerin
  isteyişinde göstermemek. Müvekkilimin sürücü belgesini yanında
  bulundurmadan sürüş yaptığını bilmesi mümkün olamayacağından
  müvekkilime yükletilebilir bir idari para cezası bulunmamaktadır.
  Müvekkilimin personelinin hatası nedeniyle ağır mali yük getiren
  idari para cezasına maruz kalması hakkaniyet düşüncesine aykırıdır.
  Müvekkilimce daha önceden personelinden istenen sürücü belgesi
  bilgilere göre kendisine araç teslim edilmiş ve araç kullanma
  talimatı şartları personelce kabul edilmiştir. Bu araç talimatında
  da kendisine yasal yükümlülüklerine uyması konusunda her türlü
  hatırlatma yapılmıştır. Bu nedenle müvekkilim her türlü yasal
  sorumluluğunu yerine getirmiş bulunmaktadır.

3. Personel …………… ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrıca idari para cezası
  tanzim edilmekle birlikte ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza
  verilebilmesi için 36. Maddeye göre sürücü belgesi sahibi olmadan
  trafiğe çıkılmış olması gerekir ki bu da mümkün değildir. Bu nedenle
  idari para cezasına sebep gösterilen kanun maddesi hatalı olarak
  yansıtılmıştır. Sürücü belgesine ait kaydın sorgulanması durumunda
  …………. ili merkez ilçe Emniyet Müdürlüğü …….. sicil numarası ile
  ehliyet kaydının varlığı görülecektir.

4. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta
  olup bilgisayar sorgusu dahi yapılmamıştır. İş bu eylem sürücü
  belgesi yanında bulundurmamak ve yetkililerin isteyişinde
  göstermemek kabahati olup 2918 Sayılı kanunun 44/1- b maddesi
  hükümlerine göre idari para cezası düzenlenmesi gerekirken, 36/3-a
  maddesi uyarınca trafik cezası tanzim edilmiştir. Bu husus söz
  konusu İdari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır.
  Anayasanın 38/7, TCK’nın 20/1 maddesine göre ceza sorumluluğu
  şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu tutulamaz sürücünün
  müvekkilim olmadığı anlaşılan bu karardan dolayı oluşan
  mağduriyetimizin giderilmesini talep etme zorunluluğumuz hâsıl
  olmuştur.

TALEP SONUCU :

Yukarıda izah olunduğu ve resen dikkate alınacak gerekçelerle
itirazlarımızın kabulü ile  Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının
ve para cezasının iptaline karar verilmesini arz ve talep
ederim………..2015

İtiraz Eden Vekili

Av. …………..