Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE,

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                    
              . / .

                                    
        

DAVACI		: 

VEKİLİ		: 

                   

DAVALILAR	: 1-) C			 T.C. :

                    

                   (Adres mernis taleplidir)

 3-) RAY SİGORTA A.Ş.

                   

 Cumhuriyet Mh., Haydar Aliyev Cd. No:35, 34457 Sarıyer, Türkiye

KONU            : Fazlaya İlişkin Hak ve Taleplerimiz
Saklı Kalmak Kaydıyla

                   Trafik kazası sonucu araçta
meydana gelen değer kaybı ile aracın

                   kullanılamamasından doğan
zararın tazmin edilmesi ve davalı tarafa 

ait ……plakalı aracın üzerine üçüncü kişilere devir ve
satışının dava sonuna kadar önlenmesi için ihtiyati tedbir    
                konulması istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ 	: 4.000,00 TL

 (3.000 TL araç kiralama bedeli+1.000 TL araç değer kaybı)

(Fazlaya İlişkin Hak ve Taleplerimiz Saklı Kalmak Kaydıyla) 

AÇIKLAMALAR 	:

A.DAVAYA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

1-) Müvekkilimiz ……………. adına kayıtlı ……………
plakalı araç oğlu ………….’ın sevk ve idaresinde iken
17.02.2014 tarihinde ……………. İli istikametine giderken 
davalı ………….’ın sevk ve idaresinde bulunan …………..
plakalı araç sürücüsünün tedbirsizliği, dikkatsizliği ve
aracının camlarının buharlı olmasından ötürü müvekkilime ait 
ve ana yolda seyreden araca doğrudan çarpması sonucu meydana gelen
maddi hasarlı trafik kazasında  müvekkilimize ait arac büyük hasar
görmüştür. 

2-) Tutulan kaza tespit tutanakları neticesinde RAY SİGORTA
tarafından yapılan değerlendirme neticesinde davalı taraf %100
oranında kusurlu bulunmuştur.(EK-A)

3-) Kazaya uğrayan aracımızın servis incelemesinde fatura bedeli
olarak 5.750,00 TL net hasar kaydı bulunmaktadır.Bu para sigorta
şirketi tarafından müvekkilimizin ziraat bankası hesabına
yatırılmış ve müvekkilimce aracı tamir eden servise ödenmiştir. 

 4-) Müvekkilime ait araç 17.02.2015 tarihinde servise girmiş
21.03.2015 tarihine kadar serviste kalmıştır. 35 gün serviste 
kalmış, bu süre boyunca mamur olan müvekkilim ve Harita Mühendisi
olan oğlu ………….. araçlarını kullanmaktan mahrum
kalmıştır.

İşlerinin yoğun olması, aracın kendileri için zaruri olması ve
mevsimin kış olmasından ötürü araç kiralamak zorunda
kalmışlardır. 

5-) Müvekkilimiz, hasara uğrayan aracını 21/ 03/ 2014 tarihinde
servisten teslim almış olup, kaza tarihine kadar aracın tüm
bakımlarını zamanında yaptırmıştır. 

6-) Kaza tarihine kadar aracın değişen ve hasara uğrayan her hangi
bir parçası bulunmamaktadır. 

7-) Müvekkilimiz, aracını tamir süresi boyunca (35 gün) 
kullanamamış olmasına rağmen, sigorta tarafından kendisine araç
temini yapılmamıştır. Çaresiz müvekkilim araç kiralama yoluna
gitmiş günlük 100 TL olan araç kiralama bedeli olarak 30 gün
boyunca 3.000,00 TL ödeme yapmak zorunda bırakılmıştır. Araç
kiralama için yapmış olduğu ödemeyi gösterir makbuzu dilekçemiz
ekinde sunuyoruz.(EK-B) 

8-) Dilekçemizde sunacağımız tanık isimleri e aynı zamanda kaza
anında araçta bulunan ilgililer olup, mahkemenizce uygun görülmesi
halinde duruma ilişkin izahat vereceklerdir.

9-) Müvekkilim kazadan sonra aracını satmak istemiş ise de araç
kazalı olduğundan rayiç bedel üzerinden alıcısı çıkmamış 
ve satış yapılamamıştır.



 

b

¬

Þ

à

â

ä

è

î

ð

 h

b

à

â

ä

’

Þ

ì

’

5 Dolayısı ile araçta meydana gelen hasardan ötürü müvekkilimin
aracında tahmini olarak 4-5 bin lira değer kaybı söz konusu olup
buda maddi zararlar kapsamına girmektedir.

10-) Sayın bilirkişi tarafından müvekkilime ait aracın eğer bu
kazayı yapmamış olsa idi değerinin ne kadar olacağını bu kazadan
sonra değerinin ne kadar olacağının tespit edilmesi gerekmektedir.

11-) Araç tamir edildikten sonra müvekkilim davalı Ray Sigorta 
A.Ş. yetkilileri ile görüşmüş ve aracında değer kaybı
oluştuğunu, aracını normal ikinci el araç fiyatına
satamayacağını, araçta meydana gelen değer kaybının da maddi
zararlar kapsamında olduğunu ve zararının tazmin edilmesini
istemiş ise de olumsuz yanıt almış ve talebi haksız olarak
reddedilmiştir. Araç değer kaybının da maddi zararlardan olduğunu
ve sigorta kapsamında tazmin edilmesi gerektiğine ilişkin yeni
tarihli birçok emsal Yargıtay kararını da dilekçemiz ekinde sayın
mahkemenize sunuyoruz.(EK-C)

12-) İşte bu nedenlerle aracın tamirde kaldığı süre boyunca
araç kiralama için ödenen miktar ile uğradığı hasar nedeniyle
oluşan değer kaybının tespiti ve ödenmesi için sayın mahkemenize
başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. 

B.İHTİYATİ TEDBİRE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

13-) Oluşan zararın ve değer kaybının tazminini garanti altına
almak, muhtemel zararlarımızı karşılamak üzere davalı tarafa ait 
………… plakalı aracın üzerine üçüncü kişilere devir ve
satışının dava sonuna kadar önlenmesi için ihtiyati tedbir
konulmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER 	: 6098 S. .m122 vd, 6100 S. K. m. 2, 6, HMK,MK,BK,vb
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER 	: Ruhsat Fotokopisi, Trafik Kaza Tespit Tutanağı,
Aracın Hasarını Gösterir Fotoğraflar, Servis Hasar Onarım Raporu
ve Fatura Örneği, Servis Bakım Raporları,RAY Sigorta A.Ş.
kayıtları ve Hasar Dosyası, Hukuki ve kanuni her türlü evrak ve
belgeler,Bilirkişi,Tanık,Yargıtay Kararları, vs her türlü yasal
delil.

SONUÇ VE İSTEM     	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerden
ötürü;

Müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybı ve aracın tamir
süresince kullanılamaması nedeni ile araç kiralama şirketine
yapılan ödemeler için şimdilik Fazlaya İlişkin Hak ve Taleplerimiz
Saklı Kalmak Kaydıyla 4.000,00 TL’nin (3.000 TL araç kiralama
bedeli+1.000 TL araç değer kaybı) dava tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalılardan alınmasına karar verilmesini,

Davalı tarafa ait …………… plakalı aracın üzerine üçüncü
kişilere Devir ve Satışının Dava Sonuna Kadar Önlenmesi İçin
İhtiyati Tedbir Konulmasına ve yargılama giderleri ve vekâlet
ücretinin karşı taraflara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten
talep ederiz. 24.07.2015

 

                                    
                       DAVACI VEKİLİ

									       Av. 

EKLER	: 

EK-A (RAY SİGORTA tarafından yapılan kusur oranlarını gösterir
belge)

EK-B(Araç kiralama için yapmış olduğumuz ödemeyi gösterir makbuz)

EK-C(Emsal Yargıtay kararları)

EK-Ç(Trafik Kaza Tespit Tutanağı)

EK-D(Müvekkile ait aracın Ruhsat Fotokopisi )

EK-E(Aracın hasarını gösterir fotoğrafı)

EK-F(Onaylı Vekaletname Sureti)