Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

Davacı                : 

 

Davalı                 : 

 

Dava                   : ..... TL maddi, ...... TL manevi tazminatın
olay gününden yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili istemi.

 

Deliller               : 1) Trafik kaza raporu,

                             2) ..... esas sayılı ceza mahkemesi
mahkumiyet kararı,

                             3) Bilirkişi incelemesi,

                             4) Tanık beyanları,

                             5) Keşif, mali ve sosyal durum yazıları,

                             6) Vesair her türlü yasal delail.

 

Hukuki mevzuat : MY. 24, 25; Borçlar Yasası 41, 49 ve ilgili mevzuat.

 

Açıklamalar        : 1. Davalı ........ gününde, tamamen kusurlu olarak
kullanmakta olduğum ......... plakalı vasıtama ....... plakalı
vasıtasıyla çarparak hem vasıtamın ağır hasarına, hem de cismani
zararıma yani ....... gün iş ve gücümden kalacak biçimde ağır
yaralanmama neden olmuştur.

                             2. Olayda kusur tamamen davalıdadır.

                             3. Davalı hakkında açılan kamu davası
sonunda, ...... ceza mahkemesince ....... esas-karar sayısı ile
mahkumiyetine karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

                             4. Vasıtamda ...... TL hasar tespit olundu,
ayrıca hastanede ..... gün yatıp tedavi oldum. ....... gün iş ve
gücümden kaldım. İşim ............’dır. bu yüzden ........ TL maddi
zararım doğdu. Ayrıca, olayda yaralanmam nedeniyle duyduğum üzüntü ve
elem karşılığı manen zarara uğradım. Bu bakımdan ...... TL manevi
tazminat talep etmem zorunlu hale gelmiştir.

                             5. Davamı kanıtlayacağım.

 

Sonuç ve İstem    : Talep ve davamın kabulü ile ........ TL vasıta hasar
bedeli ile hastane tedavi ve işten kalma masraf ve kazanç kaybı maddi
tazminat ile duyduğum elem ve üzüntüden dolayı ....... TL manevi
tazminatın olay gününden itibaren yasal faizleriyle birlikte davalıdan
tahsiline, masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve
talep ederim.

 

Davacı: A...