Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİNE

							            Tedbir Taleplidir

 

TESPİT ve TEDBİR

 İSTEYEN	      : (İsim-Soyisim, Tc, adres ) 

VEKİLİ	      :Av. S……. P…., adres antette.

     KARŞI TARAF    : 1- (kaza yapılan şahsın adı-soyadı-
adresi)

			2- (sigorta şirketi, adresi )

	 

TALEP KONUSU	:Trafik kazası neticesi müvekkil şirkete ait ………..
plakalı araçta oluşan hasarın, değer kaybının tespiti ve kazanın
oluşumunda kusurlu karşı tarafa ait ………… plakalı aracın
plakasına tedbir Konulması Talebidir.

İZAHI		: 

1-Müvekkile ait ……………. plakalı araca, mülkiyeti
……………..’ya ait kendi yönetimindeki ……………….
plakalı araç ……………… tarihinde çarparak maddi hasarlı
kazaya sebebiyet vermiştir.

’

”

-

>

@

V

¬

®

¶

,

p

–

˜

À

È

î

ü

+ olmuş, hukuki ilişki ve hukuki yarar bulunan iş bu tespit davası
açılmıştır. 

DELİLLER		:Keşif, bilirkişi raporu, şahit beyanları ve sair her
türlü delil.

SONUÇ VE İSTEK	: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle
mahallinde keşif yapılarak;

 

Müvekkile ait ……………..plakalı araçta meydana gelen hasarın
ve değer kaybının tespitine, 

Kusurlu karşı tarafa ait ……………..plakalı aracın trafik
kaydına tedbir konulmasına,

Yargılama harç ve masrafları ile ücreti vekaletin karşıya
tahmiline,

Karar verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih )

						 Tespit ve Tedbir İsteyen 

                                    
      Vekili 

                       		        Av.
S…………. P…… 

Ek: 

Vekaletname

Ruhsat fotokopisi

Sigorta poliçesi

Kaza Tespit Tutanağı