Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA NÖBETÇİ TRAFİK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN             :  T.C : / adres

KONU                         : ……………….  tanzim tarihli trafik idari para
cezasının iptali istemi hakkındadır.

TEBELLÜĞ TARİHİ  : ……………………

AÇIKLAMALAR       :

1.   Tarafıma ait …………….. plakalı ………….. markalı araca ilişkin olarak
………… tarihinde Karayolları Trafik Kanunu’nun 73. maddesine aykırılık
nedeni ile trafik cezası tanzim edilmiştir.

2.   Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 166 ncı maddesine göre “Tescil
plakasına göre tanzim edilen tutanaklar “Trafik Para Cezalarının
Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak
Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10, 11 ve 12 nci maddelerinde
belirtilen esas ve usullere göre takip ve tahsil edilir”." KARAYOLLARI
TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ
TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK
ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK 10/b maddesine
göre, ) Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten
itibaren on iş günü içinde başlanarak, Karayolları Trafik Kanununun 116
ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise
tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır.
Tebligat işlemine on iş günü içinde başlanır.

3.   Yukarıda anılan yönetmelik maddesine rağmen müvekkile ait “………….’’
tescil plakalı araç için tanzim edilen söz konusu cezanın tebligat
işlemlerine 10 gün içinde başlandığı kabul etmek mümkün değildir. Söz
konusu fiilin gerçekleşmiş olduğu tarih …………….tebliğ edildiği tarih
…………… tür. Şayet söz konusu 10 gün içerisinde işbu cezanın tebligat
işlemlerine başlanmış olsa idi, ceza tarafıma 1 ay sonra tebliğ
edilmezdi. Bu nedenle tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağının iptali
gerekmektedir.

4. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta
olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve
kanunilik ilkelerine aykırıdır. Anayasanın 38/7, TCKnın 20/1 maddesine
göre ceza sorumluluğu şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu
tutulamaz sürücünün kim olduğunun tespit bile edilmediği geç tebliğ
edilen bu karardan dolayı oluşan mağduriyetimin giderilmesini talep
ederim.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden dolayı aleyhime tanzim
edilmiş bulunan, ekte sunulan ……………tarihli dava konusu trafik ceza
tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                          
                                İtiraz Eden