Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

SUNULMAK ÜZERE 

SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ ne 

İTİRAZ EDEN : adınız soyadınız 

(T.C. Kimlik No) 

adres 

Tel: 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ : ............ 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ : ............. 

İTİRAZ KONUSU : Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü`nün
............ .. tarih ............ .. seri sıra no.lu trafik ceza
tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında. 

AÇIKLAMALAR : 

Açıklamalar : 

1- ............ tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin;
Karayolları Trafik Kanunu`na istinaden suç işlendiği gerekçesiyle
gıyabımda kesilen ekte sunulu ............ ... tarihli, toplam
............ -TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiş
ve fakat tarafıma tebliğ edilmemiştir. 2011 yılı motorlu
taşıtlar vergisini internet vergi dairesinden sorgularken, Bu trafik
cezasından haberim olmuştur. Tarafıma herhangi bir tebliğ
yapılmadığından işlenmiş olan suçun mahiyeti ile ilgili bir
bilgimde yoktur. İnternet Vergi Dairesinden almış olduğum cezayla
ilgili doküman Ek.1 de sunulmuştur. 

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın
tescil plakasına göre............ tarihinde gıyabımda düzenlenmiş
ve tarafıma tebliğ edilmemiştir. "Trafik para cezalarının
tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak
belgeler hakkında yönetmelik için "tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10.
maddesi; 

"Karayolları trafik kanununun 116ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar; 

x

z

|

~

š

œ

º

¾

à

â

î

ð

¼

¾

È

Ê

¾

Q tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı
tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir
nüshası takip ve tahsil için ilgili mal ödemeyi ve ödeme ile ilgili
süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Hükmünü amirdir. 

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza
tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7
(yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir. 

Ancak bu ceza tutanağı tarafıma tebliğ edilmemiştir. Tebligatın
ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak
07.09.2010 tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne
göre tebligat işlemlerinin en geç 15.09.2010 tarihine kadar
(tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün)
yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma tebliğ
edilmemesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder. 

3- Öte yandan, Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla
Anayasadan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış
bulunmaktadır. 

Bu nedenle söz konusu Yönetmelikiçin 10/a. maddesi de göz önüne
alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilmeyen itiraza konu trafik
tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi
gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Şişli 2. sulh ceza
Mahkemesi`nin 05.02.2007 tarihli, 2007/779 müteferrik karar no.lu
dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım
doğrultusundadır. 

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım
nedenlerle; 

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik
ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 

İtiraz Eden 

adınız soyadınız 

(T.C. Kimlik No) 

adres 

Tel: 

Ekleri : 

1- Söz konusu cezaya ilişkin internet vergi dairesinden almış
olduğum doküman 

2- Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 05.02.2007 tarihli, 2007/779
müteferrik karar no.lu karar örneği. 

3- ............ plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi. 

4- Nüfus cüzdanı sureti. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78