Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ……….. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

	

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: ……………………….. 

ADRESİ			: 

DAVA DEĞERİ 		: 

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU      	: TOKİ tarafından masraf adı altında alınan
haksız kesintinin iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilimize ait …. İli, …. İlçesi, …ada, …pafta,
….parselde kayıtlı bulunan taşınmazının TOKİ tarafından
kamulaştırılması sonucu,(EK-1) müvekkil ile TOKİ arasında
kamulaştırma karşılığında müvekkilin yapılacak olan dairelerden
alması hususunda anlaşma sağlanmıştır. (EK-2)

2-) Müvekkilin taşınmazı davalı TOKİ tarafından
kamulaştırılmış, yapılacak olan binaların inşaatı
başlamıştır. Ancak taşınmaz sözleşmede belirlenen sürede
müvekkilimize teslim edilmemiş olup müvekkilin mağduriyeti
doğmuştur. 

3-) Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin… maddesinde müvekkilin
taşınmazına karşılık dairenin verileceği belirtilmiş ve
müvekkilimizce de taşınmazın kamulaştırılması işlemine
karşılık kamulaştırma bedeli istenmemiş olması nedeniyle üzerine
düşen bir yükümlülük bulunmamaktadır. Söz konusu sözleşmede
taşınmaz haricinde komisyon veya dosya masrafı adı altında
tüketiciden diğer bir değişle müvekkilimizden herhangi bir masraf
alınacağına dair hüküm yer almamaktadır. 

4-) Davalı tarafından sözleşmeye konu taşınmaz teslim
edilmeksizin, müvekkilimizden masraf adı altında tahsilat yapılması
gerek taraflar arasındaki Sözleşme’ye gerekse hukuka aykırı olup,
söz konusu haksız kesinti bedellerinin müvekkilimize iadesi
gerekmektedir. (EK-3)

<

>

@

f

h

~

À

Ò

Þ

â

T

€

>

@

^

`

Ž

刀

␃ഃ׆Āଓༀᎄᄋ廴ᎄ怋懴̤摧救Vሀ€

ˆ

Š

Œ

Ž

–

˜

Ú

8 Davalının hukuka aykırı olarak müvekkilimizden tahsil ettiği
toplam ……… TL tutarındaki bedelin müvekkilimize iadesi için
işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	 : 6502 S. K. m. 3, 5, 73, 6100 S. K. m. 105

HUKUKİ DELİLLER	: 

1- …/…/….. tarihli Sözleşme

2- … ili, …ilçesi, …ada, …pafta … parsele kayıtlı
taşınmaza ait tapu kaydı

3- …/…/…. tarihli tahsilat makbuzu

4-Bilirkişi İncelemesi

5-Keşif

  

SONUÇ VE İSTEM	     	 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
davalı tarafından masraf adı altında müvekkilimizden tahsil
edilmiş olan ….. TL tutarındaki bedelin …/…/….. tarihinden
itibaren işleyecek (…… faiz) ile birlikte davalıdan tahsiline,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER	:  

1- …/…/….. tarihli Sözleşme

2-… ili, …ilçesi, …ada, …pafta … parsele kayıtlı
taşınmaza ait tapu kaydı

3- …/…/…. tarihli tahsilat makbuzu

4- Bir adet onaylı vekaletname örneği

          

       Davacı Vekili

                                    
                       Av.