Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANTALYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ŞİKÂYET EDEN

(ALACAKLI) :

VEKİLİ :

KONU : Şikâyetimizin kabul edilerek Antalya 16. İcra Müdürlüğü’nün
26.08.2015 tarihli yazısına konu kararın iptal edilerek talebimiz
doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmesinden ibarettir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ : Antalya 16. İcra Müdürlüğünün 2011/6903 E. sayılı
dosyası

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil şirketin alacağını tahsil amacıyla dosya borçlusu aleyhine
  Antalya 16. İcra Müdürlüğü’nün 2011/6903 E. sayılı dosyasıyla
  rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılmıştır.

2. Borçlu aleyhine başlatılan bu takip neticesinde satışı yapılan
  Alanya ilçesi Kestel köyü 856 ada 6 parsel de kayıtlı taşınmazın
  ihale bedeli olan 99.218,99 TL 'den 15.07.2015 tarihli reddiyatla
  9.652,94 TL tahsil harcı ve 1.696,47 TL cezaevi harcı kesilerek
  kalan bakiye hesabımıza gönderilmiştir.[EK-1]

3. Fakat müvekkil banka 29.05.2015 tarihli Bankacılık Düzenleme ve
  Denetleme Kurulu Kararına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
  Devredilmesi sebebiyle TMSF’ye devredilen müvekkil bankadan kesilen
  tahsil harcı ve cezaevi harcının iadesi için ilgili kurumlara yazı
  yazılması talep edilmiş [EK-2] ve talep ekimizde müvekkil şirketin
  TMSF’ye devredildiğine dair karar [EK-3], TMSF’nin İcra müdürlüğüne
  müvekkil şirketin harçtan muaf olduğuna dair yazı [EK-4] ve yine
  aynı konuyla ilgili Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/589 E.
  2015/576 K. sayılı ilamı [EK-5] sunulmuştur.

4. Antalya 16. İcra müdürlüğü tarafından 26.08.2015 tarihli karar ile;

“İcra Müdürünün vermiş olduğu karardan dönme yetkisinin bulunmaması ve
harç iadelerinde kurumların mahkeme kararı istemeleri nedeni ile bu
aşamada talebin reddi ile, karar sunulması halinde işlem yapılmasına
karar verildi.”[EK-6]

Sebebiyle talebimizin reddine karar verilmiştir.

5. 5411 sayılı kanun uyarınca Fona devredilen bankalar her türlü vergi,
  resim ve harçtan istisnadır. ” Dayanak; 5411 s.Kanun'un 140.
  maddesinin 9 fıkrası;

“Fon bankaları, faaliyet izni kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle
yürütülen bankaların iflas ve tasfiye idarelerinin alacaklarının
tahsilini teminen yapacakları her türlü işlem, dava ve icra takipleri,
bu dava ve takiplerin borçlularınca kabul edilmek suretiyle
kesinleştirilmesi, her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayılı
Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar
ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci
maddesi hükmünden istisnadır."

Hükmü gereğince TMSF’ye devredilen müvekkil bankadan kesilen tahsil ve
cezaevi harcının iadesi talebimizin reddine dair verilen karar usul ve
yasaya aykırı olup iptali gerekmektedir.

6. Sonuç olarak yukarıda arz ve izah edilmeye çalışılan nedenlerle
  şikâyet konusu 26.08.2015 tarihli Antalya 16. İcra Müdürlüğünün
  2011/6903 E. Sayılı dosyasından verilen kararın açıkça hukuka ve
  yasaya aykırı olduğundan söz konusu işlemin iptalini talep etmek
  gerekli olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :2004 sy. Kanun m.16/II, 17 ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Antalya 16. İcra Müdürlüğü’nün 2011/6903 E. Sayılı
İcra dosyası ve yasal sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle Antalya 16. İcra Müdürlüğünün 2011/6903 E.
Sayılı dosyasından verilen 26.06.2015 tarihli müdürlük kararının açıkça
yasaya aykırı olması sebebiyle iptali ve talebimiz doğrultusunda işlem
yapılarak kesilen harçların tarafımıza iadesini vekâleten ve
saygılarımızla talep ederiz. 28.08.2015

Şikayet Eden(Alacaklı) Vekili

EKLER :

1. Antalya 16. İcra Müd. 2011/6903 E. say1lı dosyasından kesilen
  15.07.2015 tarihli reddiyatı.

2. Antalya 16. İcra Müd. 2011/6903 E. sayılı dosyasına harç iadesi için
  yaptığımız talep.

3. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulunun 29.05.2015 tarihli
  kararı.

4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının
  10.07.2015 tarihli yazısı

5. Antalya 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/589 E. 2015/576 K. Sayılı
  ilamı.

6. Antalya 16. İcra Müd. tarafından 26.08.2015 tarihli talebimizin
  reddine dair verdiği kararı.

7. Onaylı vekaletname sureti