Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Ayıplı mal nedeni ile sözleşmeden dönme hakkımızı kullanarak;
sözleşme bedeli ile tarafımızca yapılan masrafların, ayıplı mal nedeni
ile oluşan doğrudan zararların ve diğer zararların yasal faizi ile
birlikte tarafımıza iadesi talebinden ibarettir.

HARCA TABİ DEĞER : 155.039,26 TL

AÇIKLAMALAR :

1.) M.K.E Gazi Fişek Fabrikasının ihtiyacı olan 35.000 kg, 3.70 mm
çapında (35 B2) özelliklerinde mermi çekirdeği üretiminde kullanılmak
üzere çelik tel alımı ihalesi sonucunda; Müvekkil şirketin bünyesinde
faaliyet gösteren … Şirketi ihaleyi almıştır. 05/05/2014 tarihli
sözleşme ve ekleri kapsamında malzeme teslimi konusunda M.K.E Gazi Fişek
Fabrikası ile sözleşeme imzalanmıştır. (EK-1)

2.) Müvekkil şirket … ile davalı şirket Fermetal Dış Tic. Ltd. Şti.
arasında ekte sunulan 22.05.2014 tarihli 2014/FER021 numaralı satış
sözleşmesi ve sözleşmeye ek olarak sunulan MKE Gazi Fişek Fabrikası
Müdürlüğü’nün … tarihli teknik şartnamesi çerçevesinde malzeme teslimi
konusunda anlaşma sağlanmıştır. (EK-2) İlgili sözleşmenin 4. Maddesi
gereği ; malzemenin yılın 37. Haftası teslimi gerekmekte iken ; 3
haftalık gecikme ile yılın 40. Haftasında 32.070 kg olarak davalı
şirketçe malzeme teslim edilmiştir. Müvekkil şirket tarafından Davalı
şirkete sözleşmenin 7. Maddesinde dökümü yapılan çekler dahilinde toplam
150.039,26 TL ödeme yapılmıştır.

3.) M.K.E Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, muayene ve kabul işlemlerine
başlamış, yapılan muayenelerde çelik telin teknik şartnamede belirtilen
özelliklerde olmadığını, telin içerisinde şartnamede belirtilmeyen
elementlerin kullanıldığını, malzemenin çap ölçüsünde farklılıklar
mevcut olduğunu, yüzeyinde pürüzler olduğunu, malzemenin kullanımı ile
tezgahın içerisinde tıkanıklık oluştuğunu, bu durumun tezgahta
kullanılan kalıpları patlattığını ve zımbaları kırdığını tespit
etmiştir. Bu durum neticesinde, M.K.E. 11/02/2015 tarihli yazısı ile
çelik teli teknik şartnamenin 2.1.1 ve 2.1.3 maddelerine uygun
bulmayarak, müvekkil şirketin teslim ettiği malzemeyi ret etmiştir.
(EK-3) Bunun yanında, M.K.E tarafından müvekkile, 1 yıl ihalelere girme
yasağı verilmiş ve evvelce yatırılan 10.374,00 TL nakit teminatın irad
olarak kaydedildiği bildirilmiştir. (EK-4)

4.) M.K.E Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü’nün 11/02/2015 tarihli yazısı
ile malzemenin kullanımı neticesinde ortaya çıkan gizli ayıpların mevcut
olduğu müvekkil şirket yetkililerince öğrenilmiştir. Müvekkil şirket,
derhal davalı şirketin teslim etmiş olduğu malzemenin yapılan sözleşmeye
ve sözleşmenin ekinde belirtilen ilgili şartnameye uygun olmadığını
davalı şirkete … Noterliği’nin . ve . yevmiye nolu ihtarnamesi ile
bildirmiştir. (EK-5) Davalı şirket ise . Noterliğinin 16/02/2015 tarih
ve 03912 yevmiye nolu ihtara cevabında özetle : ‘…çelik telin İtalya …
firmasında sözleşmede belirtilen teknik şartnameye uygun olarak
üretildiğini, yine … adlı uluslararası akredite gözetim şirketinde şahit
numunelerle teknik şartname bir kez daha incelendiğini yapılan
analizlerin teknik şartnameye uygun olduğunu, sorumluluğun M.K.E Gazi
Fişek Fabrikasında olduğu…’ şeklinde gerçek durumu yansıtmayan ve hiçbir
hukuki dayanağı olmayan beyanda bulunmuştur.

5.) Diğer yandan müvekkil şirket yetkililerince, malzemenin M.K.E
tarafından reddedilmesi neticesinde; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) malzemenin
kimyasal analizi yaptırılmıştır. (EK-5) KOSGEB’in analiz sonuçlarında
malzemenin içerisinde mevcut elementler ve oranları tespit edilmiş olup;
teknik şartnameye uygun malzeme teslimi yapılmadığı açıkça
görülmektedir. Yine davalı şirketin malzemeyi sipariş ettiği … firmanın
yapmış olduğu analizlerde de malzemenin içerisinde teknik şartnamede
istenmeyen elementlerin (Krom, Nikel, Alüminyum,Bakır vb.) mevcut olduğu
ve bir çok yönden teknik şartnameye uygun olmayan malzeme teslimi
yapıldığı açıkça görülecektir. (EK-6)

Yukarıda izah edilen nedenlere ; Davalı şirketçe teslim edilen
malzemelerde olağan bir muayene ile tespit edilemeyecek, kimyasal
analizler sonucu ve malzemenin kullanımı neticesinde ortaya çıkan, bir
çok yönden gizli ayıp olarak nitelendirilebilecek eksikliklerin mevcut
olduğu açıktır. İleride yapılacak bilirkişi incelenmesinde de
açıkladığımız hususların tespit edileceği kanaatindeyiz.

Bu ayıplar ortaya çıktığında müvekkil şirket yetkililerince derhal karşı
tarafa ihtar çekilmiş fakat davalı şirket yetkililerince uyuşmazlığı
çözücü herhangi olumlu bir adım atılmamıştır. Bu nedenle; Borçlar Kanunu
Md. 227 hükümleri doğrultusunda; alınan malzemeyi iade etmeye hazır
olduğumuzu bildirerek sözleşmeden dönme hakkımızın kullanıp; satış
bedeli olan 150.039,26 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi
ile birlikte tarafımıza iadesini, yine satılan mal için yapılan
masraflar ile müvekkilin ayıplı maldan doğan doğrudan zararları ile
diğer zararlarının da giderilmesi için iş bu davayı açma zaruretimiz
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : BK md. . 219, 227,229, TTK, HMK ve sair mevzuat
hükümleri.

DELİLLER : Satış sözleşmesi, bilirkişi, tanık, ihtarname, uzman
mütalaası, fatura, fiş, yazışmalar ve her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere ve maddi ve
manevi tazminat hakkımız saklı kalmak kaydı ile ;

1.) Alınan malzemeyi iade etmeye hazır olduğumuzu bildirerek sözleşmeden
dönme hakkımızı kullanıp; satış bedeli olan 150.039,26 TL’nin dava
tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tarafımıza iadesini,

2.) Müvekkilce, satılan mal için yapılan masraflar ile müvekkilin ayıplı
maldan doğan doğrudan zararları ile diğer zararlarının fazlaya dair
haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000,00 TL sinin davalı
taraftan alınarak tarafımıza verilmesini,

3.) Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederiz.

Av.

EKLER : Vekaletname, imza sirküleri, yukarıda bildirilen eklerden
ibarettir.