Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ……………ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

Dosya No: ………………

SÜRE TUTUM TALEBİNDE

BULUNAN (DAVALI) :

VEKİLLERİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Cevaplarımız ve delillerimiz için ek süre talep edilmesinden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

I. Dava dilekçesi ve tebligat zarfı, müvekkil şirkete ………tarihinde
tebliğ edilmiştir. Davaya cevabın hazırlanabilmesi için, müvekkil
şirketin İstanbul’da bulunan merkezinde farklı teknik birimlerinden
görüş alınması ve birimler arasında yazışmalar yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla, davaya cevaplarımızı ve delillerimizi iki haftalık yasal
süre içinde sunmamız ciddi bir zorluk arz etmektedir. Belirtilen
nedenlerle, müvekkil şirketin savunma hakkını gereği gibi kullanabilmesi
amacıyla, davaya cevap ve delilleri ibraz etme süremizin HMK m.127
uyarınca 1 ay uzatılmasını arz ve talep etmekteyiz.

II. Diğer taraftan, herhangi bir hak kaybına uğramamak açısından ilk
itirazlarımızı da sunmak isteriz:

.

.

.

.

.

.

Saygılarımızla,

Davalı Vekili