Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

(Büyük Mükellefler VD. 9370020892)

Yapı Kredi Plaza C Blok Ek Bina 34330 Levent, İSTANBUL

VEKİLİ : AV. Fatih AVCI (T.C.No: 20875541620)

 GMK Bulvarı Ali Suavi Sokak No:23/15 Ak-han İş Merkezi Çankaya/ANKARA

DAVALILAR : FUAT KOCAMAN (T.C. NO:18925036622)

Şefkat Mah. Divrik Cad. Barış Bl. No:9 D:4 Keçiören/Ankara

DAVA DEĞERİ : 26.362,08 - TL. (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydıyla)

DAVA KONUSU : Davalının Ankara 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/26098 E.
Sayılı dosyasına vaki itirazının iptali talebidir.

Dava dışı borçlu Hmf Nakliyat Petrol Ürünleri İnş. Kuy. Taah. Tic. Ltd.
Şti., muhtelif tarihlerde, müvekkil Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nden
ticari krediler kullanmıştır. Davalı borçlu, ilgili kredilerden
28.02.2008 tarihli ‘’Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi“nin müteselsil
kefili olup bu sıfatla sözleşmeyi imzalamıştır (Ek-1: 28.02.2008 tarihli
Genel Kredi Sözleşmesi Aslı).

Kredi ödemelerinin düzenli olarak yapılmaması üzerine, borçlu ve kredi
kefillerine Ankara 18. Noterliği’nin 09.07.2014 tarih ve 24432 yevmiye
sayılı ihtarnamesi keşide edilmiştir. İhtarname davalı Fuat Kocaman’a
11.07.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir (Ek-2: Ankara 18. Noterliği’nin
09.07.2014 tarih ve 24432 yevmiye sayılı ihtarnamesi aslı ve Tebliğ
Şerhi Sureti).

Söz konusu ihtarnameye rağmen ilgililer tarafından süresi içerisinde
ödeme yapılmaması üzerine alacağın tahsili amacı ile dava dışı borçlular
Hmf Nakliyat Petrol Ürünleri İnş. Kuy. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hasan
Hüseyin Kocaman, Murat Kocaman ile davalı borçlu Fuat Kocaman hakkında
Ankara 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/26098 E. Sayılı dosyası ile icra
takibi başlatılmış olup davalı Fuat Kocaman, dava dışı borçlular Hmf
Nakliyat Petrol Ürünleri İnş. Kuy. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Hasan Hüseyin
Kocaman yönünden; takibin 30.361,30- TL kısmının asıl alacağın
26.362,08- TL. kısmına takip tarihinden itibaren borç ödeninceye kadar
işleyecek … %30,24 temerrüt faizi ve bu tutara karşılık gelen avukatlık
ücreti ve icra masrafları ile tahsili talep edilmiştir.

Davalı borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine, herhangi bir borcu
olmadığını, kefil olduğu sözleşmenin 2008 yılında yapıldığını ve
kefaletin süresiz, belirsiz ve öngörülemez olamayacağını ve kefaletin
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle itirazda bulunmuş ve İcra
Müdürlüğünce hakkındaki takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

Davalı Fuat Kocaman, 28.02.2008 tarihli Genel Kredi Ve Teminat
Sözleşmesi’ni kefil sıfatı ile imzalamış olup kredi kullanan HMF
Nakliyat Petrol Ürünleri İnş. Kuy. Taah. Tic. Ltd. Şti. söz konusu GKS
kapsamında müvekkil Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nden esnek ticari hesap
kullanmıştır. Kullanılan krediye ilişkin borç tespit tutarı ekte bulunan
ihtarnamenin (2.) maddesinde belirtilmiş olup 30.06.2014 tarihinde doğan
borç tutarı 21.125,77- TL. den sorumludur. Söz konusu GKS’de Fuat
Kocaman dışında dava dışı borçlu Hasan Hüseyin Kocaman’ın da müteselsil
kefil sıfatıyla imzası bulunmaktadır. Yani davalının borcu, itiraz
dilekçesi üzerinde belirttiği şekilde zamanaşımına uğramamış, kendisinin
kefaleti ile açılmış olan krediler kapanmamıştır.

Öncelikle belirtmekte fayda bulunmaktadır ki; davalılar tarafından icra
takibi aşamasında takibin dayanağı belgeler altında bulunan imzaya
itiraz edilmemiştir. Ekte sunulan Genel Kredi Sözleşmesi altındaki
imzalar borçlulara ait olup ihtarnameye 1 aylık süre içerisinde itiraz
dahi edilmeyerek ihtarnamede tespit edilen borcu da kabul etmişlerdir.
Hal böyle iken İcra ve iflas Kanunun 68/b bendi gereğince;

 “Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
 kredi­lerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi
 sözleş­mesinde belirt­tiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde
 belirtilen dö­nemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi
 sözleşmele­rinde yazılı faiz tahak­kuk dönemlerini takip eden onbeş gün
 içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır
 (Değişik son cümle: 17/7/2003 - 4949/18 md.) Sözleşmede gösterilen
 adresin değiştiril­mesi, yurt içinde bir adre­sin noter aracılığıyla
 krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğu­rur; yeni
 adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlinde hesap özetinin eski ad­rese
 ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

 Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına, alındığından
 itiba­ren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap
 özetinin gerçeğe aykırılı­ğını ancak borcunu ödedikten sonra dava
 edebilir.” Hükmü gereğince yasal süresi olan 1 aylık süre içerisinde
 gönderilmiş olan ihtarnameye karşı itiraz etmemiş olan davalılar ancak
 borcu ödedikten sonra dava açabilirler. “

Dolayısıyla; borçlu tarafından takibe yapılan söz konusu itiraz, salt
takip işlemlerini geciktirmeyi amaçlamaktadır.

Dava dışı borçlu Hmf Nakliyat Petrol Ürünleri İnş. Kuy. Taah. Tic. Ltd.
Şti., ile müvekkil banka arasında yapılan yukarıda anılan kredi
sözleşmesinin 33. Maddesi uyarınca ‘Banka, bu sözleşme ile açtığı
krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat, özellikle
ticari senet…kefalet, garanti, taşınır mal rehini ve taşınmaz mal
ipoteği karşılığında kullandırılabilir’ ifadesi bulunmaktadır ve söz
konusu madde neticesinde davalı borçlu Fuat Kocaman kefil olarak
sözleşmeye taraf olmuştur.

Yine aynı sözleşmenin 34. Maddesi gereğince ‘‘Müşteri, bu sözleşmeye
göre tarafından verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu
teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların,
akreditif konusu malların; BANKA’ nın Merkez ve tüm şubelerinde mevcut
ve ilerde doğabilecek tüm kredi borçlarına da teminat teşkil ettiğini ve
bunların bu sebeple de rehinli olduğunu kabul eder.’’

Yukarıda taraflar arasında imzalanmış ticari nitelikte olan Genel kredi
ve Teminat Sözleşmesi’nin amir hükümleri gereğince davalı borçlu
müteselsil kefil olarak borcun tamamından kefalet limiti kapsamında
sorumlu olduğu izahtan varestedir.

Müteselsil Kefiller, kefalet limitinin, anaparadan başka ayrıca akdi
faizlerini, komisyonlarını, gider vergilerini ve her türlü masraflarını,
vekalet ücretlerini, temerrüt faizlerini TBK’ nın 589. Maddesinde
belirtilen sürelerle sınırlı olmaksızın kapsadığını kabul ve beyan
ederler. Akdi faiz ve temerrüt faizinin hesaplanma usulü, ilgili
sözleşme maddelerinde kayıtlıdır.

Davalı borçlunun Ankara 2. İcra Müdürlüğü 2014/26098 E sayılı dosyaya
yapmış olduğu itirazda kefaletin süresiz ve belirsiz olamayacağı
belirtilmiş olsa da Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2012/9018, K:2012/14916
sayılı kararında:

 ‘’Davalının müteselsil kefil olarak imzaladığı süresiz kredi
 sözleşmesinin 17/3 maddesi uyarınca BK.’nun 493. Ve 494 üncü
 maddelerinde kefile tanınan haklardan feragat ETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

 BK.’nun 493. Ve 494 üncü maddeleri emredici nitelikte bulunmadığından
 kefilin anılan yasa hükümleriyle kendisine tanınan haklardan
 başlangıçta VAZGEÇMESİ OLANAKLIDIR. Süresiz kefalette kefilin BK.’nun
 493. Ve 494 üncü maddelerindeki haklardan başlangıçta feragati, onu
 kefalet limiti ve kendi temerrüdün hukuki sonuçlarıyla sınırlı olmak
 kaydıyla borçluyla birlikte sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece
 yükümlülük altına sokar’’ denilmektedir.

‘’Genel Kredi Ve Teminat Sözleşmesi’’ Kredinin Kefalet Karşılığı
Kullandırılması ve Kefillerin Sorumluluğu başlıklı 36. Maddede
belirtildiği üzere ‘’Müteselsil kefil sıfatıyla işbu sözleşmede imzası
bulunan müteselsil kefiller; MÜŞTERİ’ nin bu sözleşmeden veya gerek
yalnız olarak, gerekse diğer kişilerle birlikte asaleten veya müteselsil
kefil sıfatıyla krediden borçlandığı veya borçlanacağı bütün meblağları,
BANKA’ ya karşı, işbu sözleşmenin birinci maddesinde yazılı kredi
limitine veya limit artırımı halinde ilgili limit artırım sayfalarında
yazılı tutarlar dahil olmak üzere hesaplanacak toplam tutara kadar
müteselsil kefil olarak üstlenirler. Müteselsil kefiller, kefalet
miktarının, anaparadan başka ayrıca bunun sözleşmelerde öngörülen şekil
ve oranda hesaplanacak akdi faizlerini, komisyonlarını, gider
vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet ücretlerini,
sözleşmelerde belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini de
kapsadığını kabul ve beyan ederler. Müteselsil kefiller, BANKA ve
MÜŞTERİ arasındaki kredi sözleşmelerinin/taahhütnamelerinin, kefaletin
niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendileri hakkında da
aynen uygulanmasını kabul ile, bu maddelerde yer alan hususları aynen
taahhüt ettiklerini,818 sayılı Borçlar Kanunun 490. maddesinde kefile
tanınan haklardan feragat ettiklerini; BANKA alacağı için işlemiş ve
işleyecek faizlerin tamamından, bir senelikten fazla olsa dahi sorumlu
olduklarını; BK 493 ve 494 maddelerindeki kefaletten kurtulma
haklarından peşinen feragat ile bu maddelere dayanarak BANKA’ ya karşı
hiçbir istekte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler… Müteselsil
Kefiller; kefaletlerinin bu sözleşme kapsamında açılmış ve açılacak her
türlü krediyi kapsadığını ve kefaletlerine dayalı olarak açılan
kredilerin, kefalet limiti içerisinde kalmak koşuluyla dönüşümlü olarak
kullandırılmaya ayrıca müteselsil kefillerin rızasını almaya gerek
olmaksızın BANKA’ nın re’sen yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.”

Söz konusu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca davalı borçlu BK.’nun
493. ve 494. maddelerinde feragat etmiş olup süresiz kefalette
başlangıçta bu şekilde bir feragat borçluyla birlikte sözleşme ilişkisi
devam ettiği sürece davalı borçluyu yükümlülük altına sokacaktır.

Konu hakkında Yargıtay da muhtelif kararlarında bu doğrultuda karar
vermiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 23.10.2002 tarih E: 2002/19-866 K: 2002/845
sayılı kararında,

 “BK.’nun 493. ve 494 üncü maddeleri emredici NİTELİKTE DEĞİLDİR. Bu
 nedenle, kefil, kredi sözleşmesi kurulurken, anılan hükümlerle
 kendisine kefaletten kurtulma olanağını veren haklarından peşinen
 feragat edebilir; böyle bir feragat HUKUKEN GEÇERLİDİR.

 Davalının söz konusu icra dosyasına yaptığı itirazda belirtildiği
 üzere kefaletin zamanaşımına uğradığı iddiası gerçeği
 yansıtmamaktadır. Takibe konu Genel Kredi Ve Teminat Sözleşmesi
 taraflar arasında 28.02.2008 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu tarihte
 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükte olup borçlunun belirttiği
 itirazda kefaletin zamanaşımı ile ilgili hüküm 6098 sayılı Türk
 Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesiyle gelmiştir. TBK’nun kefaletin
 sona ermesi ile ilgili 598. maddesinde ‘’bir gerçek kişi tarafından
 verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin
 kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan
 kalkar.’’ ifadesine yer verilerek kefilin 10 yıllık sorumluluğu
 olduğunu belirtmiştir. Kanunların zaman bakımından uygulanmasında
 geriye yürümezlik ilkesi gereği özel hukukta böyle bir iddianın hukuki
 bir dayanağı bulunmamaktadır. Sözleşmenin kurulduğu sıra da yürürlükte
 olan 818 sayılı Borçlar Kanunu kefilin sorumluluğunun sona ermesi 492.
 maddesinde ’’Asıl borç, her hangi bir sebeple sâkıt olunca kefil beri
 olur.’’ şeklinde düzenlenmiş olup kefaletin zamanaşımına
 değinilmemiştir.

Ankara 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/26098 Esas sayılı dosyasından yapılan
takibe ilişkin olarak itirazda bulunan borçlu, haksız itirazı ile
takibin durmasına neden olmuştur.

Davalı borçlunun yapmış olduğu itiraz zaman kazanma amacı ile yapılmış
olup, haksız ve kötü niyetle yapılmış olduğundan itirazın iptali
açısından dava açmak zorunlu olmuştur.

H. DAYANAKLAR : İ.İ.K., TTK., HMK. vesair yasal düzenleme.

DELİLLERİMİZ :

Asılları Ekte Sayın Mahkemenize sunulmuş olan delillerimiz

1. 28.02.2008 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi Aslı

2. Ankara 18. Noterliği’nin 09.07.2014 tarih ve 24432 yevmiye sayılı
  ihtarnamesi aslı ve Tebliğ Şerhi Sureti

Ekte fotokopileri Sayın Mahkemenize sunulmuş olan delillerimiz

1. Dava dışı HMF Nakliyat firmasının banka hesap hareketleri

2. Davalının itiraz dilekçesi

Sayın Mahkemeniz tarafından celbi talep olunan delillerimiz

3. Ankara 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/22911 sayılı dosyası

Diğer Delillerimiz

1. Bilirkişi incelemesi (hesap bilirkişisine banka defter ve kayıtarı
  için şubede inceleme yetkisi verilmesi talep olunur.)

(Karşı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımızı
saklı tutmaktayız)

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin her
türlü talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Davalı borçluların Ankara 29.İcra Müdürlüğü’nün 2014/22911 Esas sayılı
takip dosyasına yapılan itirazlarının iptaline, takibin devamına,

2-Haksız itiraz sebebi ile davalının %20’den az olmamak üzere icra inkar
tazminatına mahkum edilmelerine,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı borçlulara
yükletilmesine, karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep
ederim.

 Davacı

 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

 Vekili

 Av. Fatih AVCI

Ekler:

1. 28.02.2008 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi Aslı

2. Ankara 18. Noterliği’nin 09.07.2014 tarih ve 24432 yevmiye sayılı
  ihtarnamesi aslı ve Tebliğ Şerhi Sureti

3. Dava dışı HMF nakliyat şirketinin hesap hareketleri

4. Davalının itiraz dilekçesi

5. Vekaletname ve yetki belgesi