Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                

   İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

											

								 		

ŞİKAYET EDEN	:

VEKİLİ	: 

SANIKLAR		: 

Yetkilileri/Şirket Müdürleri;

V.D. suç tarihinde yetkili bulunan sanıklar.

Yetkilinin/şirket müdürünün tespit edilecek mernis adresine
tebligat gönderilmesini talep ediyoruz. 

SUÇ			: İ.İ.K 337/a maddesine aykırılık, “ticareti terk”
suçu. 

İCRA DOSYA NO	:   . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN           
    E. SAYILI DOSYASI

AÇIKLAMALAR	: 

Sanığın yetkilisi bulunduğu şirketin, müvekkilimiz ile
aralarındaki ticari ilişki nedeniyle müvekkil şirkete borçları
mevcut olup, sanığın yetkilisi bulunduğu şirket borcunu
ödemediğinden,        İcra Müdürlüğü’nün       
 E. sayılı dosyası üzerinden icra takibine geçilmiş olup, icra
dosyası dahilinde alınan haciz kararı ile         tarihinde
borçlu şirketin  adresine hacze gidilmiş, ancak haciz mahallinin
eski bir petrol istasyonunun olduğu, mevcut hali ile tesisin
kapılarının açık olduğu, tek bir çalışanın yahut muhatabın
dahi bulunmadığı, petrol pompalarının sökülmüş ve yerinden
alınmış olduğu, tesisin tamamen atıl vaziyette olup terkedilmiş
olduğu ve de hacze kabil mal bulunmadığı tespit edilmiştir.
22/04/2015 tarihinde aynı talimat dosyası ile bu kere borçlu
şirketin Konya Ticaret Odasında kayıtlı adresi olan         
    adresine hacze gidilmiş, bu kere çevre sakinlerinden, adreste
başka bir kiracı şirketin bulunduğu, borçlu şirketin 2 yıl kadar
önce bu adresten ayrılmış olduğu öğrenilmiş, hatta Ahmet SAĞLAM
isimli, borçlunun yan komşusu olan şirkette çalıştığını beyan
eden bir şahıs; borçlunun borçlarından dolayı adresi terk
ettiğini beyan etmiştir. Dolayısıyla Borçlu ve borçluya ait
malvarlığı bulunamamıştır”. (Ek-1 Haciz zabıtları)

İcra dosyası üzerinden UYAP sistemi dahilinde yapılan
sorgulamalarda, borçlu şirkete ait taşınmaz tespit edilememiştir. 


İcra dosyası üzerinden UYAP sistemi dahilinde yapılan
sorgulamalarda, borçlu şirkete ait araç da tespit edilememiştir. 

Ayrıca dosya üzerinden çeşitli banka genel merkezlerine ve
firma/şahıslara İİK. 89/1. haciz ihbarnamesi gönderilmiş, ancak
yapılan tüm bu işlemler neticesinde tahsilat sağlanamamıştır;
neticede borçlu şirketin müvekkil şirketin alacağını
karşılayacak değerde hacze kabil malı bulunamamıştır. 

Borçlu şirket Konya Ticaret Odası’na kayıtlı adresinden
ayrılmıştır(Ek-2 Konya Ticaret Odası internet sayfası
çıktısı), ticarete fiili olarak devam etmemekte olup, buna ilişkin
beyanı 15 günlük yasal süre içerisinde Ticaret Odası’na
vermemiştir; kısaca “ticareti terk” suçunu işlemiştir. 

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesi kayıtları incelenecek
olur ise; suçun unsurlarının oluşmuş olduğu görülecektir. Zira
İ.İ.K 337/a’da belirtilen suçun unsurları olan:

Ticareti terk eden borçlunun bütün aktif ve pasifi ile
alacaklıların isim ve adresini gösteren mal beyanını ticareti terk
ettiği tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı bulunduğu ticaret
sicile bildirmemesi,

Alacaklının ( müvekkilin ) zarar görmesi, somut olayda oluşmuştur.


       Nitekim; Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 2012/1702 E.
2012/3708 K. sayılı ilamında;

¤

¦

Ä

Æ

 

-

H

€

¢

¦

¾

Â

Ä

Æ

B

ž

¦

²

´

¾

¾

À

Ö

ༀⲄሄ桤āጀ撤᐀撤㔀$␷㠀$䐹⑈嬀Ĥ⑜币Ⲅ愄̤摧ኲ8ࠀ
Şirket yetkilisi sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için
tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu onbeş günlük
süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve
bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini
gösteren bir mal beyannamesi vermemesi gerekmektedir.Sanığın fiili
bir çalışması bulunmamaktadır ve şahsın ticaret sicilinde kaydı
ise halen devam etmektedir. Bu nedenle sanığın mahkumiyeti yerine
beraatine karar verilmesi isabetsizdir.’’ hükmüne yer
verilmiştir. Yargıtay’ın bu kararı ve ilgili diğer içtihatları
ışığında suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunun
kabulü gerekmektedir.

         tarih     Sayı ve      sayfa nolu Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi ve ekte sunduğumuz Konya Ticaret internet
sayfası çıktısına göre sanık     şirket müdürü ve tek
yetkilisidir. (EK 3- Ticaret Sicil Gazetesi)

Netice olarak; müvekkil şirket borçlu şirket yetkilisi/müdürü
sanığın eyleminden zarar görmüş olup, borçlu şirket yetkilisi
sanığın İ.İ.K 337/a uyarınca cezalandırılması vekaleten ve
saygıyla talep edilmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: İ.İ.K 337/a, İcra İflas Kanunu ve Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ilgili maddeler.

DELİLLER		:

          İcra Müdürlüğü’nün 2014/       E.
sayılı dosyası içeriği; 

Ek-1 olarak sunulan haciz tutanakları ( Ektedir),

Borçlu şirket ticaret sicil kayıtları, Konya Ticaret Odası kayıt
ve belgelerinin celbi, EK-2 olarak sunulan borçlu şirketin bilgilerini
içerir Konya Ticaret Odası internet sayfasından alınan çıktı,
(Ektedir)

Borçlu şirket yetkilisi sanığın nüfus ve sabıka kayıtlarının
mahkemece celbi; adres tespitinin UYAP üzerinden yapılması,

Vergi Dairesi kayıtları,   Vergi Dairesi’nden ( Vergi No:  )
borçlu şirket ile alakalı tutulan geriye dönük 5 yıllık vergi
kayıtlarının, şirket tarafından vergi dairesine teslim edilen
mizan, bilanço vs… sair evrakların celbi; ve ayrıca vergi dairesi
nezdinde şirketlerin güncel vergi borcunun sorulması; BA/BS
Formlarının Celbi

Zabıta/Polis tarafından borçlu şirketin faaliyetine devam edip
etmediğine dair yerinde yapılacak araştırma;

Borçlu şirket kayıt ve belgeleri,

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde keşif, bilirkişi incelemesi;

Karşı tarafın delillerine karşı sunulacak delillerle, ikamesi
mümkün sair her türlü yasal delil;

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve Sayın
Mahkemece re’sen göz önüne alınacak hususlar dikkate alınarak;
sanığın İ.İ.K. 337/a uyarınca cezalandırılmasına karar
verilmesini; üst sınırdan ceza tayini ile, 1 yıl hapis cezasına
hükmolunmasını, masraf ve vekalet ücretinin de karşı tarafa
yüklenmesine karar verilmesini vekaleten ve saygıyla arz ve talep
ederiz. 

EK

1- Haciz tutanakları

2- Konya Ticaret Odası Kaydı - Ticaret Sicil Gazatesi örneği

3- Vekaletname örneği – Yetki Belgesi

4- Örnek Yargıtay kararı

                             				 	   
ŞİKAYET EDEN VEKİLİ 

								 	    Av.