Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            …………………..1.İCRA (CEZA)MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İcra Dosya No :

YAKINAN :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Ticareti Terk Etme Suçu

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkile olan borcunu vadesinde ödemeyen borçlular
……………… ve …………………… hakkında ………………….. ….. İcra müdürlüğünün ………………….
esaslı dosyası ile icra takibi yapılmış icra takibine ilişkin olarak
icra emirleri borçlulara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş.
Borçluların itiraz etmemesi üzerine takip kesinleşmiş bunun üzerine
alacaklı işlemlere devam etmiş daha sonra dosya haciz aşamasına
gelmiştir. …………….. tarihinde hacze gidilmiş, söz konusu adreste ………………..
isminde farklı bir şirketin olduğu ve o sırada işyeri içerisinde bulunan
………………….. isimli şahıstan edinilen bilgiye göre adreste ………………….
bulunduğu ve ……………………….. ile herhangi bir ilişkilerinin olmadığı
anlaşılmış.Ticaret Sicil Müdürlüğüne ……………… tarihinde yazılan müzekkere
verilen cevapta ise söz konusu şirketin adresinin haciz işlemi sırasında
gidilen adres olan …………………………………………………………………………….. olduğu anlaşılmış
olup;söz konusu borçlu şirketin ,ticaret sicil gazetesinde ticareti terk
ettiğine ilişkin yapılmış bir bildirim mevcut değildir.

‘İ.İ.K 337/a maddesinde ,aynı kanunun 44.üncü maddesine göre mal
beyanında bulunmayan veya beyanın da mevcudunu eksik gösteren veya
aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas
sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf
eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Birinci fıkradaki
fiillerin işlenmesinden

alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza
verilmez.Borçlunun iflası halinde ,fıkradaki durum ayrıca taksiratlı
iflas hali sayılır hükmü yer almaktadır.

İcra İflas Kanunun 44.maddesinde de,

Ticareti terk eden biri pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini
gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili
memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete‘de ve
alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan
olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.Bu
ilan tarihinden itibaren bir sene içinde,ticareti terk eden tacir
hakkında İflas yolu ile takip yapılabilir. Ticaret, terk eden tacir, mal
beyanın tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları
üzerinde tasarruf edemez.

Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden
tacirin bu durumu en geç 15 gün içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne
bildirme yükümlüğü mevcut olup ;Bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal
beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.Söz konusu şirketler
ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adreslerinde bulunmamış
olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Şirket hem ticaret sicil
gazetesinde var olmayan bir adresi şirket adresi olarak belirtmiş ve söz
konusu adreste herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Hal böyle iken;
şirketin yetkilisi olan ……………………..... söz konusu şirketle ilgili olarak
ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir.İİK
337/a maddesi uyarınca tazyik hapsinin şartları oluşmuş olduğu için bu
dava açma zaruriyeti doğmuştur.

DELİLLER :

NETİCE VE TALEP :Yukarıda belirtilen nedenlerle borçlu …………………………….’ın
İİK 337/a maddesi uyarınca hapisle tazyikine karar verilmesini
,yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesini
saygıyla talep ederiz.

Yakınan Vekili

Av. ……………….