Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI			:

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			:

ADRES			:

VEKİLİ			:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU	: ………. ……… Mahkemesi’nin …/…/… Tarih ve …/…
Sayılı Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi İstemidir.

DAVA DEĞERİ 		: ……….. TL 

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz ile davalı, aşağıda özeti bulunan ………
……….. Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli …/… sayılı
kararı (EK-1) ile boşanmış bulunmaktadırlar. 

“……………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………”

2-) İşbu boşanma kararı ile müşterek çocukların (EK-2) velayeti
müvekkilimize verilmiş olup, çocuklar için öngörülen nafakanın
müvekkilimize ödenmesine hükmedilmiştir. 

3-) Söz konusu mahkeme kararı …/…./….. tarihinde kesinleşmesine
(EK-3) rağmen davalı taraf nafaka borcunu ödememektedir.

4-) Davalı aleyhine nafaka alacağına ilişkin olarak Türkiye’de
icra takibi yapabilmek amacıyla, …… Mahkemesi’nin …/…/….
tarihli …/… sayılı kararının tenfizini isteme zorunluluğu
hasıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER          : 5718 S. K. m. 50, 51, 52, 53, 54,
4787 S. K. m. 4 , 6100 S. K. m. 119

J

L

N

P

p

€

Ö

Ø

N

P

„

Ö

Ø

ø

ú

"

$

„Ô

„,ò^„Ô

„ 

„íô^„ 

 

"

4makamlarınca usulen onanmış aslı (veya ilâmı veren yargı organı
tarafından onanmış örneği) ve onanmış tercümesi, Nüfus
Kayıtları, İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke
makamlarınca usulen onanmış yazı (veya belge ile onanmış
tercümesi) 

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı aleyhine
nafaka alacağına ilişkin olarak Türkiye’de icra takibi yapabilmek
amacıyla, …… Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli …/… sayılı
kararının tenfizine ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER: 1 - ………. ……….. Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli
…/… sayılı kararın …….. makamlarınca usulen onanmış aslı
(veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği) ve
onanmış tercümesi

         2- Nüfus Kayıtları

         3- İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke
makamlarınca usulen onanmış yazı (veya belge ile onanmış
tercümesi)

   	   4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                    
               	Av.