Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ….. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : ….. Esas

….. Karar

….. Tarih

TEMYİZ EDEN

DAVALI : ……

VEKİLİ : …….

DAVACI : …..

VEKİLİ : ……

KONU : Temyize ilişkin dilekçemize derkenar verilmesi istemi
hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda tarafları, esas ve karar numarası bildirilen ve yerel mahkemece
verilmiş bulunan kararın tarafımızdan TEHİRİ İCRA TALEPLİ olarak temyiz
edildiğine dair dilekçemiz ekine derkenar verilmesini vekil olarak
saygılarımla arz ve talep ederim.

Kararı Temyiz Eden Davalılar
…..
Vekili …….
Tarih

Davalısı….., davacısı …… olan mahkememizin ….Esas, …..Karar numaralı ve
1….. tarihli kararı davalılar Vekili Av. …. tarafından …… tarihinde
TEHİRİ İCRA TALEPLİ olarak temyiz edilmiştir.

Yazı İşleri Müd.

Tarih