Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     		

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA

Gönderilmek Üzere

  İSTANBUL …MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
               DOSYA NO :.

DAVACI			: 

VEKİLİ			: 

DAVALI( TEMYİZ EDEN)	: 

VEKİLİ			: 

KONU	: Temyiz edilmiş olan sayın Mahkeme’nin …E. Sayılı
dosyasının ….tarihli tefhim edilen kararının ONANMASI talebimizle
dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR	:

 

*

,

B

D

Ž

”

–

²

¸

hÛ

hÛ

hm

”

„Ä^„Ä`„ÄgdÛ

gdÛ

 ”

–

²

´

gdÛ

hÛ

hÛ

hÛ

kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, ayrıca fazla mesai
ücret alacağına ilişkin talebin kısmen kabulüne, fazlaya dair
istemin reddine, genel tatil alacağı isteminin kabulüne ve sair
taleplerin reddine karar verilmiştir.

			

NETİCE-İ TALEP		: 

İstanbul… …Mahkemesi’nin ….Esas ve …..celse tarihli kararına
yönelik olarak davalı tarafından yapılmış olunan temyiz
itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun mahalli mahkeme
kararının ONANMASINA, ayrıca yargılama gideri ile vekalet ücretinin
davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.

						    DAVACI VEKİLİ

					………………………………………………