Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
() HUKUK MAHKEMESİNE

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ............... ................... -TC
..............
VEKİLİ: AV. ..............- adres
DAVACI: ....................- TC ...................
VEKİLİ: AV. ................. - adres
TEMYİZ KONUSU : () Hukuk Mahkemesi'nin 2014/.. Esas, 2014/... Karar
Sayılı hükmünün temyizen düzeltilerek onanması istemini kapsamaktadır.
KARAR TARİHİ: 0./0./2014

KARAR TEBLİĞ TARİHİ: 0./0./2014

TEMYİZ BAŞVURU TARİHİ: 0./0./2015

TEMYİZ NEDENLERİ:
1) () Hukuk Mahkemesi'nin yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararı
tarafımıza tebliğ edilmiş olup, gerekçeli karar ile dosya içeriğini
temyiz süresi içerisinde incelememiz neticesinde, kararın usul ve yasaya
aykırı olduğu tarafımızca anlaşılmıştır. Bu nedenle izah ettiğimiz
nedenler ve Yüksek Yargıtayca saptanacak sair sebeplerle zikredilen
kararı lehimize hüküm ifade etmek üzere temyiz ediyoruz.
2) Davalı taraf kendisini avukatla temsil ettiği halde, davanın (dava
şartı yokluğu nedeniyle) usulden reddine karar verilmiş olup, davalı
tarafa vekalet ücreti takdir edilmemiştir. 28.12.2013 tarih ve 28865
sayılı resmi gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi madde 7
gereği mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf
lehine hükmedilir.

3) Ayrıca hukuk muhakemeleri kanunu 323/ğ maddesine göre de, vekille
takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti
bir yargılama gideri olarak sayılmıştır. Kanunun bu açık ve emredici
hükümleri ile içtihatlara rağmen, mahkeme, kendisini avukatla temsil
ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmetmemiştir. Bu nedenle
yargılama giderlerinden olan vekalet ücreti konusunda usul ve yasaya
aykırırık oluşmuş olup, hükmün bu nedenle düzeltilerek onanması
gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM:
İzah ettiğimiz nedenler ve Yüksek Yargıtay'ca saptanacak sair sebeplerle
usule, yasaya ve hukuka aykırı olan () Hukuk Mahkemesi'nin 2014/.. Esas
2014/... Karar Sayılı 0./0./2014 Tarihli kararının temyizen incelenerek
Düzeltilerek onanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

0./0./2015

Temyiz Eden Vekili

Av. .........