Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY ( ) HUKUK BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere 

MALATYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ 

Eliyle 

ADIYAMAN İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 DOSYA NO:

TEMYİZ EDEN(DAVACI)    : 

 

VEKİLLERİ                 : 

 

DAVALI                    : 

KONU                      : Yerel mahkemenin usule
ve kanuna aykırı kararının

					Bozulması talepli gerekçeli temyiz layihamızdan 

					İbarettir.

İZAHI                   : Yerel Mahkeme 31/03/2015
tarihinde usule ve kanuna aykırı bir karar vermiştir. Yasaya ve
hakkaniyete aykırı iş bu mahkeme kararının bozulması gereklidir.
Şöyle ki; 

1) Yerel Mahkeme, İcra Hukuk Mahkemesi ve dar yetkili yargılama
sınırları içerisinde olduğunu, İ.İ.K. 169/a-2 maddesi uyarınca
“resmi veya imzası ikrar edilmiş bir ile ispatı edilmiş” halinde
karar verebileceğini ifade ederek aleyhimize hüküm tesis etmiştir.

 

’

´

è

ì

î

.

0

:

<

B

\

–

ò

ö

r

’

”

:

<

 <

B” Diyerek ifade vermiş. Ayrıca, senet alacaklısının aslında
patronu olduğunu, kendisinden rica ettiğini bu nedenle senedi icraya
koyduğunu ifade etmiştir. Artık iş bu davaya konu olan bono
kıymetli evrak vasfının yitirmesinin yanı sıra icra dosyasındaki
senet alacaklısı kendisinin alacaklı olmadığını ikrar etmiştir.

3) Ekte de sunduğumuz ifade göz önüne alındığında alacaklı
şahıs alacaklı olmadığını ve senet ile hiçbir hak alacağını
olmadığını ikrar etmiştir. Alacaklı taraf(davalı) açıkça ben
alacaklı değilim, senet benim senedim değildir diyerek ifade vermiş
ve altını imzalamıştır. Bu belge dava dosyasında olmasına rağmen
tarafımızca da 31/03/2015 tarihli duruşmada bu husus zikredilmesine
rağmen yerel mahkeme İ.İ.K.169/a-2 maddesini yanlış yorumlayarak
FAHİŞ HATALI bir karar vermiştir. Yüce mahkemenizden davalı
tarafın ifadesi olan İMZASI İKRAR EDİLMİŞ iş bu belge ve
re’sen tespit edeceğiniz tüm hususlar dikkate alınarak yasaya ve
hakkaniyete açıkça aykırı olan bu kararın BOZULMASINI talep
ederiz.

 

İSTEK                 : Gerekçeli temyiz
layihamızın kayıt ve kabulü ile Yukarıda arz ve izah ettiğimiz
nedenler ve re’sen tespit edeceğiniz hususlar dikkate alınarak
Adıyaman İcra Hukuk Mahkemesinin …………. Esas ……… nolu
kararının BOZULMASINA,

Karar verilmesini vekil eden adına, saygılarımızla arz ve talep
ederim.27/05/2015 

 

	Davacı Vekili