Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere;

ANKARA 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2014/584E.

 2015/547K.

(TEMYİZ EDEN)

SUÇA SÜRÜKLENEN

ÇOCUK			: CANER ÇELİK 

			

MÜDAFİİ			: Av. Abdullah Arif Kaya 

Çukurambar Mahallesi 1478. Cadde 20/4 Çankaya - Ankara

KARAR TARİHİ		: 25/06/2015

KARAR TEBLİĞ TARİHİ	: 03/08/2015

KONU				: Ankara 2. Çocuk Mahkemesinin 2014/584 Esas, 25.06.2013 tarih
ve 2014/547 karar sayılı hükmünün temyizen bozulması istemini
kapsamaktadır.

AÇIKLAMALAR		:

Ankara 2. Çocuk Mahkemesinin 2014/584 Esas sayı nolu dava dosyasında
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK  Caner Çelik hakkında TCK m. 191’de
düzenlenen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın
almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçuna istinaden kamu
davası açılmış olup ilk celsede hakkında ceza hükmü kurulmadan
önce tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmesinin suça
sürüklenen çocuğun bedensel ve ruhsal bakımdan yararına olduğu
kanaatine varılmış, denetimli serbestlik süresince suça
sürüklenen çocuğa rehberlik etmek üzere bir UZMAN atanmasına karar
verilmiş, denetimli serbestlik süresi bir yıl olarak tayin
edilmiştir. Fakat denetimli serbestlik sürecince Ankara Numune
Hastanesinden alınan 27/05/2014 tarihli raporda aktif olarak
uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir. Bunun neticesinde
dosya yeniden mahkemece incelenmeye alınmış olup yargılanma
sonucunda müvekkilim suça sürüklenen çocuğun mali durumunu ve
sosyal yaşamının idamesini zorlayacak bir miktar olan 4000 TL adli
para cezası verilmiştir.

1-)Suça sürüklenen çocuğun suç tarihi olan 22/01/2013 tarihinde
henüz 18 yaşını doldurmuş olmadığı görülmektedir (doğum
tarihi: 24/08/1995). Henüz on sekiz yaşına girmemiş bir bireyin
uyuşturucu madde kullanması şüphesiz üzücü bir durumdur fakat bu
üzücü durum karşısında Türk Ceza Kanununun sadece cezalandırmak
amaç ve özelliğini hemen devreye sokmak suça sürüklenen çocuk ve
çocuklar için Türk Ceza Kanunun aynı zamanda ıslah edicilik
özelliği ve amacını da göz ardı etmektir. Müvekkilim suça
sürüklenen çocuğun yargılanması sırasında sayın mahkeme ıslah
edicilik boyutunu değerlendirerek müvekkilim hakkında öncelikle
denetimli serbestlik kurumunu devreye sokmuştur. Fakat alınan raporda
aktif olarak tekrar uyuşturucu madde kullanımına rastlanması halinde
hemen adalet mekanizmasının cezalandırıcı yüzünü ortaya koyarak
müvekkilimi ağır bir para cezası ile karşı karşıya
bırakmıştır.

Ð

 

D

F

N

f

Î

Ô

ô

"Ð

Ò

Ô

ò

ô

) (1.100 TL) karşılığında çalışmaktadır. Henüz on sekiz
yaşını tamamlamamış bir çocuğun ailesinden ayrılması başlı
başına bir durum iken bu çocuğun para için ailesinden ayrılması
sanırım ailenin durumunu anlamamıza yardımcı olmuştur. Erken
yaşta hayatın zorluklarıyla karşı karşıya kalmış birinin bu
zorlukları tek başına aşması tabi ki bir erdemdir. Fakat her
bireyin erdemli olması ve aynı güce sahip beklenemez. Maalesef herkes
bu dünyada şanslı olmayabiliyor, müvekkilimin karşılaştığı bu
zorlukları tek başına aşamadığı ve ona destek olabilecek birinin
yokluğu sonucu desteği ve çıkışı uyuşturucu maddede aradığı
kanaatindeyiz. 

3-)Yukarıda izah etmeye çalıştığımız durumların göz önüne
alınması halinde müvekkilim suça sürüklenen çocuğun aldığı
cezanın ağırlığı ortaya çıkacaktır. Müvekkilim gerek aile
ekonomisine gerekse kendi giderlerine yetecek miktarda bir para
karşılığı çalışması müvekkilimin toplumdan ayrık, kenara
itilmiş, deyim yerindeyse serkeş bir hayat sürmediğini
göstermektedir. Sorumluluk alabilecek kadar cesur bir kişiliğin bu
sorumluluğun altından kalkamaması sonucu başvurduğu yanlış yolun
resmini çizmektedir adeta. Buna rağmen sayın mahkemenin müvekkilime
4000 TL gibi yüksek bir meblağın ceza olarak vermesi adaletin
temellerinden biri olan hakkaniyet ilke ve düşünüşüne uygun
düşmemiştir. Şüphesiz sayın mahkemenin suça sürüklenen çocuğa
bir yardım eli uzattığını inkar edemeyiz fakat bu tedbir kararı
olarak karşımıza çıkan yardım elinin müvekkilim tarafından
yaşından ötürü olsa gerek sonuçlarını kavrayamaması da son
derece doğaldır.

4-)Sayın mahkemenin müvekkilimin sosyal yaşam koşullarını ve
ailenin mali durumunu göz önüne alıp bir karar vermesi gerekirken
verdiği kararla müvekkilimi zor durumda bırakmıştır. Müvekkilimin
çalışması ve aile durumları değerlendirilmeliyken yerel mahkeme bu
hususları nazara almadan bir para cezasına hükmetmiş ve müvekkilimi
bu kararla mağdur etmiştir. Mahalli mahkemenin usul ve yasaya aykırı
olan bu hükmünün bozulmasını talep zarureti hâsıl olmuştur. 

SONUÇ ve TALEP	: Sunulan sebepler ve res’en   HYPERLINK
"http://tuketicininsesi.blogspot.com/" \t "_blank"  tespit  edilecek
sair sebeplerle,

1.     Temyiz talebimizin KABULÜNE,

2.     Yerel mahkeme kararının temyizen BOZULMASI’na karar
verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 10.08.2015

Sanık Müdafii

Av. Abdullah Arif Kaya