Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASKERİ YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

5.KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİNE

ÇORLU

DOSYA NO : Esas

KARAR NO : Karar

TEMYİZ TALEBİNDE

BULUNAN SANIK :

MÜDAFİİ (CMK) :

DAVACI :K.H

SUÇ :Emre İtaatsizlikte Israr

SUÇ TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

T. KONUSU :Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin Esas Karar
tarihli kararın temyizen incelenerek BOZULMASINA karar verilmesi
dileğiyle gerekçeli temyiz lahiyamızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Yerel mahkemece sanık hakkında ‘Emre İtaatsizlikte Israr’ suçundan
cezaya hükmolunmuş; ancak hükmolunan cezaya ilişkin erteleme ve diğer
lehe hükümlerin uygulanmaması nedeni ile noksan inceleme sebebi ile
Askeri Yargıtay tarafından hüküm bozulmuştur. Yeniden gerçekleştirilen
yargılamada, yerel mahkemece sanık hakkında cezaya hükmolunmuş ve lehe
olan hükümler başta olmak üzere ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’
ve ‘Erteleme’ hükümleri sanık hakkında uygulanmamıştır. Yerel mahkemece
verilen bu karar usul ve yasaya aykırıdır.

2-Yerel mahkemece karar ittihaz olunurken sanık hakkında erteleme
hükümlerinin uygulanmamasına gerekçe olarak, sanık hakkında halen
kesinleşmemiş mahkeme hükümleri ve devam eden davalar gösterilmiştir.
Kural olarak ceza yargılamasında sanık lehine olan tüm hükümler
uygulanır ve mümkün oldukça takdir hakları sanık lehine kullanılmalıdır.
Dava konusu olayda sanık yargılama aşamasında olayı tüm detaylarıyla
anlatmış olup, bunun dışında sanığın tekrar suç işleyeceğine yönelik
herhangi tutum veya davranışı ya da bu kanaati oluşturacak herhangi bir
delil dosya kapsamında bulunmamaktadır. Kaldı ki, sanığın işlediği iddia
olunan suç için öngörülen ceza ve suçun işleniş şekli gibi durumlar da
dikkate alındığında, yerel mahkemenin sanık aleyhinde takdir hakkını
kullanarak hüküm tesis etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3-Anayasa Mahkemesinin Askeri Ceza Kanununda yer alan Türk Ceza
Kanunundaki ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ ve ‘Erteleme’ ye
ilişkin hükümlerin uygulanmasını engelleyen maddelerin iptali ve bu
iptalin gerekçesi de dikkate alındığında yerel mahkemece verilmiş olan
hükmün usul ve yasaya aykırılığı daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız ve Yüce Mahkemenizce de re’sen
dikkate alınacak sebeplerle, Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı Askeri
Mahkemesinin tarih ve E.- K. sayılı kararının temyizen incelenerek
BOZULMASINA karar verilmesini müdafii olarak saygılarımla
dilerim.24.03.2014

SANIK MÜDAFİİ (CMK)

AV.FEYZULLAH BUYER