Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     2 Ocak 2015

YARGITAY (….) HUKUK DAİRESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

   DOSYA NO: 2013/136 E., 2014/284 K.TEMYİZ EDEN

DAVALI                 :      	

	VEKİLİ			 :	DAVACI    	             :

	      

	VEKİLİ                 :          

DİĞER DAVALI          :

VEKİLİ                 :

	KARARIN TEBLİĞ

TARİHİ	      	 :	

22.12.2014	KONU                   :	İstanbul Anadolu 7. Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin kararının temyizen bozulmasına karar
verilmesi talebimizden ibarettir.                             AÇIKLAMALAR

Kararın Özeti  :

İlk Derece Mahkemesi gerekçeli kararında özetle; dava konusu davalı
iflas idaresince reddedilen müvekkil alacağının iflas tarihi
itibariyle varlık ve miktarının tespiti yargılamayı gerektirdiği
halde, müvekkilin verilen kesin süre içerisinde alacağın
miktarının tespiti için gerekli masrafı depo etmediği mahkemece
alacağın varlık ve miktarının tespit edilmesinin, müvekkilin
defter ve kayıtları incelenmeksizin mümkün olmadığı, icra
takibinin varlık ve kesinleşmiş olmasının müflis şirket
yönünden davanın niteliği dikkate alınarak, alacağın
varlığının kabulü için yeterli olmadığı sonuç ve kanaatine
vararak davanın REDDİNE dair karar vermiştir. 

Ancak İlk Derece Mahkemesi’nin davanın reddine ilişkin işbu
kararı yasaya ve usule açıkça aykırılık teşkil ettiğinden
temyiz edilmesi zarureti bulunmaktadır.

Temyiz Sebepleri :

1) SAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ, MÜVEKKİL BANKANIN ALACAK MİKTARI
AÇIKÇA BELLİ OLMASINA RAĞMEN SADECE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
YAPILMADIĞINI VE BU SEBEPLE ALACAĞIN VARLIK VE MİKTARININ TAM OLARAK
TESPİT EDİLEMEDİĞİNİ GEREKÇE GÖSTERMİŞ VE DAVANIN REDDİNE
KARAR VERMİŞTİR. ANCAK MÜVEKKİL BANKA ALACAĞININ VARLIK VE
MİKTARI, DOSYAYA DELİL OLARAK SUNULMUŞ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ,
05.10.2009 VE 06.10.2009 TARİHLİ HESAP KAT İHTARNAMELERİ, İSTANBUL
8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HUKUKEN/İCRAEN KESİNLEŞMİŞ İCRA
DOSYALARI İLE AÇIKÇA ORTAYA KONULMUŞ İKEN SAYIN MAHKEME’NİN
VERMİŞ OLDUĞU İŞ BU KARAR YASAYA VE USULE AYKIRILIK TEŞKİL
ETMEKTEDİR.

 

Sayın İlk Derece Mahkemesi, gerekçesinde müvekkil bankanın dava
dışı ile aralarındaki 23.11.2007 günlü Genel Kredi
Sözleşmesi’ne dayalı alacağına, davalı müflis şirketin
müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak katılmış olduğunu,
davalı müflis şirkete hesap kat ihtarnamesinin çekildiği, borcun
ödenmemesi üzerine İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün
dosyalarından icra takibine geçildiğini, ancak davalı şirketin 
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflasına karar
verildiğini ve kararın 17.05.2013 tarihinde kesinleştiğini
belirterek, iflas masasına yapılan masaya kayıt ve kabulünün iflas
masasınca reddedildiğini ve müvekkil bankanın toplam alacağının
kayıt ve kabulünü talep ve dava ettiğini belirtmiştir. Alacak
miktarı gayet açıkken ve kesinleşmiş icra takipleriyle açıkça
anlaşılabilir iken İlk Derece Mahkemesi’nin sadece bilirkişi
incelemesi yapılmadığını dayanak göstererek söz konusu kararı
vermiş olması hukuka açıkça aykırıdır.

$

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F鐇Ċ혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

Ô

阂F鐇Ś혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

-

 

"

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

-

 

"

$

d

f

h

j

l

n

p

Ä

Æ

È

ò

ô

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

Ѐj

l

n

p

Ä

Æ

혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

$

J

x

z

|

~

€

¶

ô

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

阂F혈0鐂뷿瀌#⤆

Ԁ~

€

hŒ

İ ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULARDA
YAPILMALIDIR. ALACAĞIN VARLIK VE MİKTARI, KREDİ SÖZLEŞMESİ,
KESİNLEŞMİŞ İCRA TAKİPLERİ İLE AÇIKÇA BELLİ İKEN SALT
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMADI DİYE İLK DERECE
MAHKEMESİ’NİN DAVANIN REDDİNE DAİR KARAR VERMİŞ OLMASI KANUNA VE
USULE AYKIRIDIR. ZİRA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMAKSIZIN DA İLK
DERECE MAHKEMESİ DOSYADA MEVCUT DELİLLERDEN ALACAK MİKTARINI TESPİT
EDEBİLECEK DURUMDADIR.

HMK’nın 266. maddesinde öngörülmüş hükme göre “Mahkeme,
çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren
hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik
mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi
mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.” Yerel mahkeme
alacağın varlık ve miktarının tespit edilmesinin davacının defter
ve kayıtları incelenmeden dolayısıyla bilirkişi incelemesi
yapılmadan mümkün olamayacağı kanaatine varmış olsa da dava
dosyasında yer alan delillerden, açık bir şekilde alacağın varlık
ve miktarı tespit edilebilirdi. Dolayısıyla yerel mahkemenin
alacağın varlık ve miktarını tespit için bilirkişiye
başvurulmasını zaruri görmesi HMK’nın 266. maddesinde yer alan
hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

3) DAVA KONUSU, ALACAK YA DA TAZMİNAT GİBİ BİR KONU OLMAYIP İFLAS
MASASINCA REDDEDİLMİŞ OLAN 4.163.446,56 TL MİKTARINDAKİ MÜVEKKİL
ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYIT VE KABULÜ’DÜR. DOLAYISIYLA
DAVANIN KONUSU BİLE MÜVEKKİL ALACAK MİKTARININ NET BİR ŞEKİLDE
BELİRLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. ALACAK MİKTARIMIZ KESİNLEŞMİŞ
VE BORÇLULARI TARAFINDAN HİÇ BİR AŞAMADA İTİRAZ GÖRMEMİŞ İKİ
İCRA TAKİBİNDEN BİLE AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR. DOLAYISIYLA
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İŞ BU DOSYA BAKIMINDAN ELZEM DEĞİLDİR.

Sayın İlk Derece Mahkemesi bilirkişi incelemesi yapılmaması
nedeniyle alacak varlık ve miktarının tespit edilmediği
gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş ise de, ortada belirsiz bir
alacak yoktur, alacak miktarı İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün
kesinleşmiş icra takipleriyle bile açıkça anlaşılmaktadır.
Nitekim bu husus dava dilekçemizde Netice ve Talep kısmında
“……iflas masasınca haksız olarak reddedilmiş olan müvekkil
banka alacağı 4.163.446,56 TL’nin masaya kayıt ve kabulüne karar
verilmesini…. talep ederiz.” şeklinde belirtilmiştir. Dava
dilekçemizden alacak miktarının net bir şekilde belli olduğu
ortadadır. Ayrıca alacak varlık ve miktarı dosyada mevcut olan
delillerden açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla alacak varlık
ve miktarının dosya kapsamından açıkça anlaşılabilir olması
nedeniyle İlk Derece Mahkemesi’nin bilirkişi incelemesi
yapılmadığından bahisle davanın reddine dair vermiş olduğu karar
usule ve yasaya açıkça aykırıdır.

 

Tüm bu sebeplerle, sayın İlk Derece Mahkemesi’nin kararı açıkça
yasaya ve usule aykırılık teşkil ettiğinden, sayın Makamınızdan
söz konusu kararın temyizen incelenerek bozulmasını talep etme
zarureti ortaya çıkmıştır. 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve dosyada yer alan tüm diğer
beyanlarımız kapsamında ve Sayın Makamınızın resen incelemesinde
ortaya çıkacak sair nedenlerle, usul ve yasaya aykırı bulunan sayın
İlk Derece Mahkemesi’nin Kararının temyizen bozulmasına karar
verilmesini, saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 

Temyiz Eden Davacı Vekili 

 Av. 

 PAGE 4