Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

							        2015/10175 Esas

	İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/562 Değişik İş
Sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararını müteakiben;
yukarıda esas numarası yazılı Müdürlüğünüz dosyası
üzerinden, borçlular hakkında süresi içinde esas takibe geçilmiş,
ihtiyati haciz kararına istinaden, borçlular hakkında fiili haciz
işlemi tatbik edilmiş, borçlular adına başlatılan takip hiçbir
itiraz vaki olmaksızın kesinleşmiş ve ihtiyati haciz icrai hacze
dönüşmüştür. İşbu sebeple İstanbul 8. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nin 2015/562 Değişik İş sayılı dosyasına
yatırdığımız teminatın tarafımıza iadesi için, bu hususta bir
derkenar verilmesini vekaleten talep ederim.

								          Alacaklı Vekili

								         Av. SALİH UÇAR

         T.C.

      İSTANBUL

 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2015/10175 ESAS

İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 					            2015/10175 D. İş

h‘

š

œ

ò

 

"

.

4

B

d

¾

h‘

-

 

N

˜

š

œ

°

´

¾

Ì

Î

Ð

Ò

h‘

Ò

ð

ò

h‘

h‘

h‘

)015/562 Değişik İş Sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz
kararı nedeniyle, Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası
yazılı dosyası üzerinden, borçlular hakkında süresi içerisinde
esas takibe geçilmiş, ihtiyati haciz kararına istinaden, borçlular
hakkında fiili haciz işlemi tatbik edilmiş, borçlular adına
başlatılan takip hiçbir itiraz vaki olmaksızın kesinleşmiş ve
ihtiyati haciz icrai hacze dönüşmüştür. İşbu sebeple İstanbul
8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/562 Değişik İş Sayılı
dosyasına yatırılan teminatın alacaklı tarafa iadesi için gerekli
işlemin yapılması hususundaki görüşümüzü bilgilerinize
Saygıyla arz ederiz.  

                                    
                           İcra Md. Yrd.