Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         İSTANBUL ........SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO : -
DAVACI : Av.Oğuz TURGUT

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONUSU : Davalı tarafın ......arihli dilekçesinde yer alan teminatın
iadesi

talebinin reddine karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Davalı borçlu taraf Sayın Mahkemeniz’e verdiği .....tarihli
  dilekçesi ile Mahkeme’nin Yargıtay’ın bozma kararına uyduğunu bu
  nedenle yatırmış oldukları nakit teminatın kendilerine iadesine
  karar verilmesini talep etmektedir.

2) Davalı borçlu taraf Sayın Mahkemeniz’den daha önce de teminatın
  iadesi talebinde bulunmuş olup Sayın Mahkemeniz ’ce ......tarihinde
  yapılan duruşmada davalı tarafın teminatın iadesi hususundaki
  talebinin reddine karar verilmiştir.

3) Davalı taraf ayrıca ......İcra Müdürlüğü’nün teminatın iadesi
  talebini reddetmesi üzerine .......İcra Hukuk Mahkemesi’nin ...E.
  Sayılı dosyası ile İcra Müdürlüğü kararının iptali ve teminatın
  iadesi için şikayet yoluna başvurmuş ise de itirazlarımız üzerine
  İstanbul ......Hukuk Mahkemesi’nin .....E. Sayılı dosyasında
  davalının teminat iadesi talebinin reddine karar verilmiş ve karar
  kesinleşmiştir.

 Bu talep ve Mahkeme Kararı da davalı tarafça Sayın Mahkemeniz’den
 özenle gizlenmiştir.

 4) İ.İ.K’nun 40.maddesi uyarınca “ İCRANIN İADESİ :(Değişik birinci
 fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince
 kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde
 durdurur.”
 (Değişik ikinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâm hükmü icra
 edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden
 esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra
 takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin
 bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra
 tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur.

İ.İ:K’nun 36/5 maddesi uyarınca ; “ Bölge adliye mahkemesince başvurunun
haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar
verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu
üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine
mahkemece kesin olarak karar verilir.”

5) Sayın Mahkemeniz ,davalının daha önceki teminatın iadesi talebini,
  bozmanın mahiyetine göre yani kararın usul yönünden bozulmuş
  olmasını ve sunduğumuz resmi ve yazılı belge ve deliller ile
  kanıtlamış olduğumuz üzere teminatın borçluya iadesi halinde borçlu
  üzerine kayıtlı hiç bir menkul ve gayrimenkul malvarlığımım
  bulunmamasını bu şekilde alacağımızın tahsilinin imkansız hale
  geleceği hususunu ve bu yöndeki itiraz ve beyanlarımızı nazara
  alarak kesin olarak reddetmiştir.

Zira davalı taraf, teminatı nakit olarak yatırdıktan sonra motorlu
vasıtası üzerindeki haczi de fek ettirmiş bununla da kalmayarak motorlu
vasıtasını satış yolu ile elden çıkarmıştır.Bu husustaki sorgulama
sonuçları ve belgeler huzurunuzdaki dava dosyasına daha önce
tarafımızdan sunulmuş bulunmaktadır.

Teminatın iadesi halinde, müvekkilimin alacağını tahsil edebilmesi için
davalı üzereine kayıtlı hiç bir menkul ,gayrimenkul,hak ve alacak
bulunmamaktadır.

Kaldı ki İcra İflas Kanunu’nun 36/5 maddesi bozma halinde teminatın geri
verilmesi zorunluluğu getirmemekte olduğu gibi bu konuda verilen kararın
yani Sayın Mahkemeniz tarafından .....tarihinde verdiği red kararının
“kesin “ olduğunu özenle vurgulamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ile

a) Dava dosyasına daha önce sunmuş olduğumuz belgeler ile sabit olduğu
  üzere davalının mallarını kaçırdığı,alacağımızın tahsili için davalı
  üzerinde kayıtlı hiç bir menkul , gayrimenkul,hak ve alacak
  bulunmamaktadır.

b) İcra Dosyasına yatırılan teminatı da çekerek müvekkilimin alacağının
  tahsilini imkansız hale getirmeyi amaçladığı ve bu yönde defalarca
  girişimde bulunduğu

c) Teminatın iadesi halinde müvekkilimin alacağının tahsilinin imkansız
  hale geleceği

d) Sayın Mahkemeniz’in .....tarihinde veridği teminatın iadesi
  talebinin reddine dair kararın kesin olduğu

e) İcra İflas Kanunu’nun 36/5 maddesinin bozma halinde teminatın geri
  verilmesi zorunluluğu getirmediği,teminatın iadesinin bozmanın
  mahiyetine bağlı olduğu ve Yargıtay’ın davamızı usul yönünden bozmuş
  olması sebebi ile teminatın iadesinin söz konusu olmaması gerektiği

f) Davalı tarafın yargılama sırasındaki gerçek dışı iaddia ve
  beyanlarının resmi ve yazılı belgeler ile kanıtlanmış olması

 Hususları nazara alınarak davalının ....tarihli dileksinde yer alan
 teminatın iadesi talebinin reddine karar verilmesini vekaleten ve
 saygı ile arz ve talep ederim.06.01.2015

 Davacı Vekili

 Av.Oğuz TURGUT