Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Temerrüt nedeniyle tahliye

AÇIKLAMALAR :

HUKUKİ NEDENLER : BK ve ilgili mevzuat

DELİLLER :

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle temerrüt  nedeniyle davalının
kiralanandan tahliyesine, ihtarnamede belirtilen kira bedeli tutarı ile
bu güne kadar ödenmeyen aylara ait kira bedeli tutarının, ihtar
giderinin, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini talep ederim.

Davacı Vekili