Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

								

DAVACI		: 

VEKİLİ		: Av. 

DAVALI		: 

KONU		: Temerrüt nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi Ve Tahliye
Talebimiz Hk.

İCRA DOSYASI	: ……….. İcra Müdürlüğü 2015/…………..
Esas nolu dosya.

AÇIKLAMALAR	: 

 		1- Davalı-borçlu,
müvekkilime ait  ………………………/ Gaziantep adresindeki
taşınmazda …………… başlangıç tarihli sözlü kira
sözleşmesi ile aylık 600,00 TL kira ile oturmaktadır.

		2- Davalı-Borçlu aleyhine 2014 yılı, Temuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık ve 2013 yılı Ocak, Şubat ayları Kira
bedellerini ödemediği için Gaziantep 13. İcra müdürlüğünün
2015/ E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. 

>

@

D

H

~

€

Œ

Ž

Ø

 

$

Z

hø

1aleyhine başlatmış olduğumuz tahliye talepli icra takibine ilişkin
Örnek 13 ödeme emri borçluya ……………. tarihinde tebliğ
edilmiştir. Ancak borçlu verilen süre içerisinde de ödeme
yapmamış, herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.

		4- Kiralanan taşınmazın tahliye edilerek mağduriyetimizin
önlenmesi için iş bu

 davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. 

H. NEDENLER	: İİK., BK., HMK. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER		: İcra dosyası, Kira sözleşmesi vs. her türlü yasal
delil.

SONUÇ ve TALEP	: Arz edilen nedenlerle, gerekli inceleme ve araştırma
yapılarak kiralananın tahliyesine vekalet ücreti ve yargılama
giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve ederiz.	

									   Davacı Vekili

									Av. 

Ek :  Vekaletname Sureti