Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……………………………… İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI : ………………………… ( TC Kimlik No:……………………………..)

Adres

DAVALI : ………………………… ( TC Kimlik No:……………………………..)

Adres

KONU : Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR :Borçlu müvekkillerime ait ………….. Mah. ………………………Cad. No:…
…………………/…………………. adresindeki taşınmazda …………………….. başlangıç tarihli
yazılı kira sözleşmesi ile aylık …………………….. -TL kira ile oturmaktadır.

Borçlu aleyhine Haziran 2014 yılı kira alacağından bakiye ………… TL,
Temmuz ayı kirası …………………... kira bedellerini ödemediği için bu aylara
ilişkin ve kira kontratının hususi şartlar bölümünün 6. maddesinde ki
muacceliyet hükmü gereği kira sonuna kadar olan…………., ………………, …………….,
ayları ile 2015 yılının Ocak , şubat, Mart ve Nisan aylarına ait kira
alacağına ilişkin olarak ………………… İcra Müdürlüğü'nün 20…/……… E. Sayılı
dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde
borca itiraz etmediği gibi, otuz günlük süre içerisinde de borcunu
ödememiştir.

Bu nedenlerle borçlunun tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

H. NEDENLER : İİK., HMK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : ………………………….İcra Müdürlüğünün 20….../…………….. E. Sayılı Dosyası
kira kontratı ve her türlü kanıt.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle akdin feshi ile yasal süresi
içerisinde kira borcunu ödemeyen borçlunun taşınmazdan tahliyesine,
yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımızla müvekkil adına talep ederiz.

ALACAKLI VEKİLİ

Av.