Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

BAKIRKÖY

( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ALACAKLI

(KİRAYA VEREN) :

VEKİLİ :

BORÇLU (KİRACI) :

VEKİLİ :

KONU : Temerrüt nedeniyle tahliye talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davalı EE yukarıda verilen adresteki daireyi müvekkilimden önceki ev
sahibinden kiralamış ve mesken olarak aylık 1.200 TL bedelle kiracı
sıfatıyla kullanmaktadır.

2. 2013 Yılının Ekim ayından beri kira bedellerinin kiracı tarafından
ödenmemesi üzerine kiracı aleyhine Bakırköy 16. İcra Müdürlüğünün 2014/
Esas sayılı dosyası ile kira alacağı ve tahliye talepli icra takibi
yapılmıştır.

3. Ödeme emri Borçlu davalıya 07/04/2014 tarihinde tebliğ edilmiş,
borçlu 7 gün içerisinde takibe kısmi olarak itiraz etmiş ve 30 gün
içerisinde de takip konusu borcu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

4. Bu itibarla davalı hakkında temerrüt nedeniyle tahliyenin şartları
gerçekleşmiş olduğundan mecurun tahliyesini talep etme zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu m. 315 ve ilgili diğer hükümleri, İcra
ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Bakırköy 16. İcra Müdürlüğünün 2014/ E sayılı dosyası,
tanık, bilirkişi, yemin ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile,
davalının temerrüt sebebiyle mecuru tahliyesine, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale
saygılarımla arz ve talep ederim. 0/0/201

  Davacı EEVekili

  AV.