Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY ... HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

								     ANKARA

E:…

TEHİR-İ İCRA

TALEP EDEN (BORÇLU)	: 

VEKİLİ			: 

ALACAKLI			: 

VEKİLİ			: 

TALEP KONUSU		: Ankara ... İcra Dairesi Müdürlüğü’nün E:…
sayılı dosyası üzerinden verilmiş olan … tarihli mehil
vesikasının sunulmasından ve anılan mehil vesikası gereğince yerel
mahkeme kararının icrasının temyiz incelemesi sonuna dek
ertelenmesine ilişkin tehir-i icra kararının verilmesi talebimizden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR		: Ankara … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … gün ve
… sayılı kararı tarafımızca tehir-i icra talepli olarak temyiz
edilmiş olup, anılan yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi
Başkanlığınızın E:… sayılı dosyası üzerinden
yürütülmektedir.

 				 Anılan yerel mahkeme kararına dayanılarak karşı tarafça
müvekkil şirket aleyhine Ankara … İcra Müdürlüğü’nün E:…
ilamlı icra takibi başlatılmış olup, yerel mahkeme kararının
temyiz incelemesi neticesi beklenmeksizin icrasının müvekkil
şirketin mağduriyetine sebebiyet vereceği muhakkak olduğundan
tarafımızca Ankara … İcra Müdürlüğü’ne yapılan başvuru
neticesinde alınan … tarihli mehil vesikaları ile tarafımıza icra
dosyasına tehir-i icra kararını sunmak üzere … gün mehil
verilmiştir.

¨

ª

Ä

È

Ö

Ø

F

¨

ª

ž

 

F

H

ž

 

) gereğince, müvekkil şirketin mağduriyetinin önlenmesi amacı ile
yerel mahkeme kararının icrasının temyiz incelemesi sonuna dek
ertelenmesine karar verilmesini ve ertelemeye ilişkin tehir-i icra
kararının tarafımıza tebliğ edilmesini talep etme zarureti hâsıl
olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda izah edilen nedenlere binaen;

 				-Ankara ... İcra Dairesi Müdürlüğü’nün E:… sayılı
dosyası üzerinden verilmiş olan … tarihli mehil vesikasının
kabulüne ve anılan mehil vesikası gereğince yerel mahkeme
kararının icrasının temyiz incelemesi sonuna dek ertelenmesine,

 				 Karar verilmesini vekil edenimiz müvekkil şirket adına saygı
ile arz ve talep ederiz. TARİH

						      TEHİR-İ İCRA TALEP EDEN

 									  VEKİLİ

							             Av. …

Eki		    :

- Vekaletname sureti

- Yetki Belgesi

- Mehil vesikası