Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İZMİT/KOCAELİ

VEKİLİ :

KONU : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 41
A 3251 numaralı plakaya bağlı hattın iptali hakkındaki işleminin iptali.

İPTALİ İSTENEN

İŞLEMİN : 26/03/2014 tarih ve 2014/101 sayılı UKOME kararı ile
TARİHİ/SAYISI 30/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen iptal işlemi.

İLGİ : 20/11/2014 tarih, 2014/1279K numaralı kararınız gereğince süresi
içinde yenilenmiş dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Dava Konusu Olayın Özeti

Müvekkilim, İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü'nün 2014/5273E sayılı
dosyasına ilişkin alacağı, alacaklıdan temlik almıştır. İlgili dosyada
İcra Müdürlüğü tarafından dava dışı borçluya ait tahdidi P plaka
bulunması halinde haciz şerhi eklenmesi için yazılan müzekkereye UKOME
tarafından verilen 03/04/2014 tarihli cevap yazısında, borçluya ait 41 P
3251 plakalı hat üzerine talep gereği haciz şerhi eklendiği ancak;
ilgili hat sahibine 30/06/2014 tarihine kadar gerekli bir takım
işlemleri yapması için süre verilmiş olduğu, aksi halde plakasının iptal
edileceği bildirilmiştir.

İlgili cevap yazısı gereğince tarafımızca ve icra dairesince, sorun
çıkmaması adına satış için gerekli işlemler olabildiğince hızlı bir
şekilde yürütülmeye çalışılmıştır. Ancak; yasa koyucunun kesin olarak
koyduğu sürelerin kısaltılması hukuken mümkün olmadığından 1. İhale
tarihi 22/07/2014, 2. İhale tarihi ise yasal zorunluluk gereği18/08/2014
tarihli olarak belirlenmiş ve satış şerhinin eklenmesi için ilgili icra
müdürlüğü tarafından UKOME'ye satış ilanı gönderilmiştir. UKOME
tarafından icra müdürlüğüne plakanın iptal edilmediğinden bahisle satış
şerhi eklenemeyeceğine ilişkin cevap gönderilmiş ve bu sebeple icra
dairesi tarafından ihalenin iptaline karar verilmiştir.

İİK'nun Haciz, Haczin Düşmesi, Satış İsteme ve Satış Sürelerine İlişkin
Emredici Hükümleri :

UKOME tarafından icra dairesine verilen plakaların iptaline ilişkin
cevap yazısı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa(İİK) ve Anayasanın 2. Ve
129. Maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

İİK 106. Maddesi alacaklının satış isteme süresi ve satış isteme hakkına
ilişkin düzenlemeleri havi olup, kanunda bildirilen bu süreden önce
alacaklının Haciz Şerhinin düşürülmesi mümkün değildir. İlgili yasa
hükümleri şu şekildedir:

Talep İçin Müddetler :

Madde 106- (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.07.1940 RG NO:4558 KANUN NO:3890/1)
(YÜR. TAR.: 11.09.1940) (KOD 1)

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO:28344 KANUN NO:6352/21) (YÜR. TAR.:
05.01.2013) (KOD 2)

Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay.....
İçinde satılmasını isteyebilir.

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

Haczin Kalkması :

Madde 110- (DEĞİŞİK MADDE RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO:
6352/22) (KOD 3)

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü
tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo
edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse, o
mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir
defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak
yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde,
sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili
icra dairesine bildirilir.

- İİK 110. Maddesinde hangi hallerde haczin düşeceği bildirilmiş ve
resmi sicile kayıtlı hak ve alacaklarda altı aylık süre sonunda satış
talep edilip edilmediğinin ilgili icra müdürlüğünden sorulması gereğini
resmi sicili tutan memurlara bir görev olarak adletmiştir. Bu görev
gereği ilgili resmi sicili tutan görevlilerin altı aylık süre sonunda
haczin devam edip etmediğini ilgili icra dairesinden sorması ve alınacak
cevaba göre hareket etmesi gerekmektedir. Kanun tarafından verilen satış
isteme süresi dolmadan, resmi sicilde kayıtlı bir hak üzerindeki haczin,
idari merciler tarafından re'sen düşürülmesi İİK'nın emredici hükümleri
gereği mümkün değildir.

4- Yukarıdaki bentte yer alan yasa hükümleri gereği, UKOME tarafından
borçluya tanınan 30.06.2014 tarihinin Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi
gereğince alacaklı namına bir anlam ifade etmediğinin aşikar olması
karşısında, tarafımızca iyi niyetle hareket edilerek yapılması gerekli
işlemler ivedilikle takip edilmiş, plakanın bedelinin tespiti için
ilgili birimlerden Kıymet Takdiri raporu alınmış, akabinde borçlu tarafa
tebliğ edilmiş ve gün geçirilmeksizin Kocaeli 3. İcra Müdürlüğü'ne
hacizli malların satışının yapılması konusunda talimat yazılmıştır. Yine
talimat icra müdürlüğü tarafından en kısa sürede satış yapılması için
gerekli işlemler takip edilmiş, buna rağmen daha erken bir güne ihale
tarihi kararlaştırılması, ihalenin şeffaflık, katılımcılık ilkelerine
aykırı olacağından yasal olarak mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle sadece
borçluya UKOME tarafından tanınan sürenin geçmiş olması gerekçesi ile
üzerinde haciz şerhi bulunan hattın iptal edilmesinin hiçbir yasal
dayanağı bulunmamaktadır.

5- İcra ve İflas Kanunu'nun 112. Maddesi alacaklının satış talebinin
akabinde icra dairesine mahcuz malın satışına ilişkin işlemleri
tamamlaması için 2 aylık bir müddet tanınmıştır. İcra ve İflas Kanunun
tanıdığı bu süreye rağmen icra müdürlüğü tarafından 1 aylık süre
içerisinde ihale günü tayin edilmiştir. Netice olarak icra dairesi
tarafından, kanunda kendisine tanınan süreden daha evvel bir tarihte
satış işlemleri tamamlanmıştır. Bu suretle UKOME tarafından icra
dairesine gönderilen satış şerhinin işlenmesine ilişkin müzekkerenin
reddinin hiçbir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır.

Müddetler:

Madde 112- Taşınır mallar satış talebinden nihayet iki ay içinde
satılır.

6- İcra Müdürlüğü tarafından mahcuz malın satışına ilişkin verilen ihale
kararının UKOME tarafından iptali yasal olarak mümkün değildir. Zira
icra dairesi tarafından verilen satış kararlarının iptali ancak İcra
Mahkemesi'ne yapılacak şikayet yolu ile mümkündür. Böyle bir başvuru
olmadığı müddetçe ihalenin feshini gerçekleştirmek mümkün değildir.
UKOME tarafından tüm yasa normları hiçe sayılarak 4.00,00 TL masraf
yapılarak satış aşamasına getirilen bir ihalenin iptali
gerçekleştirilmiştir.

7- Borçlu şirket, tüm faaliyetlerine son vermiş olup tespit edilebilen
başkaca mal varlığı bulunmamaktadır. Hal böyle iken UKOME'nin icra
dairesinde bildirdiği süre içerisinde, plakasını iptal ettirmemek için
uğraşmasını beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır.