Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR         

                  

DAVACI	:

VEKİLİ	 	:

DAVALILAR	:          

                                    
          

KONUSU	:.................................-TL 'nın .. / .. / .... ödeme
tarihinden itibaren banka iskonto faizi, masraflar ,vekalet ücreti ile
birlikte tahsili ve davalılardan
........................................................................
............. 'ne ait ...............- ..................... plakalı
araçla birlikte bütün davalıların menkul,gayrimenkul ve üçüncü
şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulması
talebidir.

OLAYLAR
1-Davalı...............................................................
................................................'nin sahibi ve ...TORUN ... sürücü olduğu  .................-.....................
plakalı vasıta ,müvekkil şirket nezdinde ............. nolu sigorta
poliçesi ile sigortalı ....................plakalı vasıtaya .. / ..
/ .... tarihinde çarparak hasara uğramasına sebep olmuştur.     
                                    
               

’

¢

À

î

’

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧㕒@᐀rt olmuş ve
.................................-TL'ye satılmıştır.Davalıların
trafik sigorta poliçesini yapmış olan ............ Sigorta A.Ş.'den
........................-TL 'lik ibraname gelmiştir.

		3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun
1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef
olmuş ve sigortalının zarara sebebiyet verenler aleyhine mevcut
hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

		4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanaklara göre kazanın
oluşundan .....-......plakalı vasıta sürücüsünün kusurlu olduğu
tesbit edilmiştir.                           
                                

    

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri.

DELİLLER	    : Poliçe,tespit tutanağı,bilirkişi tetkikatı ve
hertürlü kanuni delil.

            

CEVAP MÜDDETİ  :  10 Gündür

SONUÇ VE İSTEK  : Yukarıda belirtildiği gibi öncelikle taraflara
tebligat yapılmasına ve ... .... .....- .... .... plakalı
araçların trafik kaydına tedbir konulmasına ,ayrıca davalıların
menkul,gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları
üzerine ihtiyati tedbir konulmasına ve subut bulacak davamız
sonucunda .......................................-TL 'nın .. / .. /
.... ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar ,vekalet
ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen
tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

                                    
               Davacı Vekili     

										.......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78