Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ VE ŞİKAYET EDEN

TAKİP BORÇLUSU : …..

VEKİLİ : ……..

TAKİP ALACAKLISI : ……….

VEKİLİ : ………

T. KONUSU : İstanbul …. İcra Müdürlüğünün …… E. sayılı dosyası ile
başlatılan icra takibinde tebliğ tarihinin ………. olarak düzeltilmesi
talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil şirket aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğünün ……. E. sayılı
  dosyası ile icra takibine girişilmiştir. Ancak bu takipten, usulüne
  uygun tebligat yapılmamış olması nedeni ile …….. tarihinde tesadüfen
  haberdar olunmuştur.

2. Zira ,yapılan tebligat, Tebligat yasasının 12-13. Maddesine uygun
  değildir. Bu yasa maddeleri gereğince tebligat yapılan kişinin
  ticaret sicilinde , şirketi temsile yetkili kişi olması
  gerekmektedir. Eğer yetkili kişiye tebligat yapılmış ise mutlaka
  gerekçesinin belirtilmek suretiyle ,başka çalışanına yapılabileceği
  belirtildiği halde buna uyulmamıştır.

3. Tebligatın Tebligat Yasasının 12-13 ve ilgili Tüzüğün 18. Maddesine
  uygun yapılmadığından, usulüne uygun yapılmış bir tebligattan söz
  edilemeyecektir. Hükmi şahıslarda tebligat, şirketi temsile yetkili
  kişiye yapıldığı takdirde geçerli olacağı açık yasa hükmüdür.
  Dolayısıyla şirketimiz aleyhine gönderilen ödeme emri usulüne uygun
  değildir.

4. Kaldı ki yapılan usulsüz tebligat müvekkil şirketin terk ettiği eski
  adresine yapılmıştır. Müvekkil şirketin adres değişikliği sunduğumuz
  sicil gazetesi ile de sabittir.

5. Dolayısıyla müvekkil firma tebligattan, ….. tarihinde tesadüfen
  haberdar olduğundan yasal süresi içerisinde yaptığımız bu şikayetin
  dikkate alınarak Tebligat Yasasının 32. maddesi gereğince, usulsüz
  tebligat tarihinin 17.05.2012 olarak düzeltilmesini talep ediyoruz.

6. Şirkete karşı yapılan tebligatın usulüne uygun yapılmadığı hem açık
  yasa hükümlerine ve hem de Yargıtay Kararları ile de sabittir.
  Yargıtay 12. HD.’ Nin bir kısım Kararlarını da Sayın hakimliğinize
  sunuyoruz.

“Tüzel kişilere tebligat yetkili temsilcilerine, bunlar birden fazla ise
yalnız birine yapılır. Tebliğ yapılacak bu kişiler herhangi bir sebeple
mutat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı
bizzat alamayacakları bir halde oldukları takdirde tebliğ orada hazır
bulunan memur veya müstahdemlerinden birisine yapılır…. ..Tüzel kişi
adına ,tebligatı kabul edecek kişi herhangibir sebeple mutad iş
saatlerinde bulunmadığı veya o sırada evrakı bizzat alamayacak durumda
olduğu takdirde tebliğin ,orada hazır bulunan memur veya
müstahdemlerinden birine yapılacağı ,kendisine tebliğ yapılacak memur
veya müstahdemin tüzel kişinin o yerde ki teşkilatı veya personeli
içinde vazife itibariyle tüzel kişinin yetkilisinden sonra gelen kimse
veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil işlerle vazifelendirilmiş biri
olması lazım geldiği , bunlarında bulunmadığı tebliğ mazbatasında tespit
edilmek şartiyle , o yerde ki diğer memur veya müstahdemlerinden birine
yapılacağı hüküm altına alınmıştır. (12.HD 17.02.2011 T. E.2010/20611 K.
2011/1122)”

Tebligat yapılan adreste daimi çalışan imzasına tebliğ edilmişse bile ,
Tebligat Tüzüğünün 18. Maddesinde belirtildiği şekilde , evrakı almaya
yetkili bir kişinin olup olmadığı araştırılarak , yetkili kişi yoksa bu
husus tebliğ evrakına şerh edilmeksizin tebliğ işlemi gerçekleşirse
yapılan tebligat usulsüzdür.

7. İcra takip dosyasındaki tebliğ evrakı incelendiğinde de tebligatın
  usulüne uygun yapılmadığı , eski adrese yapıldığı açıkça
  görülecektir. Bu nedenle Tebligat Yasasının 32. Maddesi gereğince
  ödeme emrinin tebliğ tarihinin ………. olarak düzeltilmesine karar
  verilmesini saygı ile arz ederiz.

DELİLLER : Tebliğ evrakları, Ticaret Sicil Kayıtları, her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER : Tebligat Yasasının 12-13. Ve 32.maddeleri, Tebligat
tüzüğünün 18. maddesi ve diğer ilgili yasa maddeleri

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda da belirttiğimiz nedenlerden ötürü, belirtilen
icra dosyasına konu ödeme emri usulüne uygun tebliğ edilmediğinden
tebliğ tarihinin ilgili yasanın 32. Maddesi ve Yerleşmiş Yargıtay
kararları gereğince ………. olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygı
ile arz ederiz.

Not : Tebligat tüzüğü madde numarası bu dilekçeden sonra ki bir tarihte
değişmiştir.Bilginize

Şikâyet Eden Vekili

Av. …………….

Eki : vekaletname

Emsal Yargıtay kararları

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78