Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO	:

	DOSYA KARAR NO	:	............/............

DAVACI	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALI	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU	:	Tavzih Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR	:

	Mahkemenizce yukarıda Esas ve Karar No.ları yazılı dosyadan
görülmekte olan davada, açmış olduğumuz davanın kabulüne karar
verilmiştir. Bu çerçevede yargılama giderleri ile vekalet ücretinin
davalıdan alınarak davacıya yüklenmesine karar verilmiştir. Fakat
yargılama giderleri ile vekalet ücretinin ne kadar olduğu, kararın
hüküm kısmında açıklanmamıştır. Bu durum hükmün infazını
imkansız hale getirdiğinden, belirtilen kısımların tavzihi
ihtiyacı hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	:	HMK. md. 305-306 ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, yargılama
giderleri ile vekalet ücretinin ne kadar olduğunun açıklanmasına
karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. 

Davacı Vekili

Av.