Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        									16.06.2014 PAZARTESİ 

………. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

					

DOSYA NO	: …. E. - …. K. 

TAVZİH TALEP EDEN

DAVALI			: ………

VEKİLLERİ 			: Av. ………. 

				 …………

DAVACI			: 1- ……… .

VEKİLLERİ			: Av. ….

				 …………..

T.KONUSU			: Tavzih talebi

		Mahkemenizce dava konusu … Mevkii, … parsel nolu taşınmaz
hakkında verilen karar, taşınmazın ifrazen parsel numarasının
değişmesi nedeniyle infaz edilememiştir. Mahkemenizce verilen … E.
- … K. sayılı kararın hüküm kısmının 1. bendinde
taşınamazın Harita mühendisi tarafından düzenlenen 18.06.2008
tarihli krokili raporlarında … Belediye Başkanlığı adına mavi
renkli A harfi ile gösterilen 350,75 m2'lik kısmın çocuk parkı,
bakiye el atılan B harfli 121,86 m2'lik kısmın kaldırım, D harfli
209,31 m2 ve 1194,93 m2'lik alanın yol olarak terkinine karar
verilmiştir.

d

f

r

v

 parsel numaralı bölümdür. Yine yol olarak terkinine karar verilen
kısım ise … ada, … parsel numaralı bölümdür. 

		Mahkemeniz kararının tapudan infazı için kararın “… ada, …
parseldeki davacı hissesinin iptaliyle davalı belediye adına tapuda
yol olarak terkinine, … ada … parseldeki davacı hissesinin
iptaliyle davalı belediye adına tapuda park olarak tesciline”
şeklinde tavzih edilmesini talep ediyoruz.   

    

SONUÇ			: Açıklanan nedenlerle, mahkemenizin …E.-…K. nolu
ilamının hüküm kısmının 1. bendinin; “dava konusu … ada,…
parsel nolu taşınmazdaki davacının hissesinin iptali ile …
Belediyesi adına yol olarak terkinine, … ada … parsel nolu
taşınmazdaki davacının hissesinin iptali ile … Belediyesi adına
park olarak tesciline’’ şeklinde tavzihen düzeltilmesini arz ve
talep ederiz. 

 

					 		  Davalı …. Belediyesi Vekili 

					                      Av.