Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI			:

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			:

KONU	:Taşkın yapı sebebiyle haksız elatmanın önlenmesi ve taşkın
yapının yıkımına karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilimiz, … ada … parsel sayılı taşınmazda bağımsız
bölüm malikidir. Davalı … …, müvekkilimizin parseline komşu …
nolu parselin malikidir. (EK 1)

2-) Davalı parselinde …/…/… tarihinde bina yapımına başlamış
ve müvekkilime ait … no’lu parselin bir bölümüne de yaptığı
taşkın inşaat yapmak suretiyle haklı ve geçerli bir nedeni
bulunmaksızın müdahale etmiştir.

3-) Müvekkilimiz, inşaatın başladığı andan itibaren söz konusu
haksız elatma ve taşkın yapı ile ilgili olarak davalıyla yaptığı
görüşmelerden sonuç alamamış, bu husustaki itirazını belirtmek
amacıyla …/ …/ … tarihinde … … Noterliği’nin …. 
aracılığı ile çekmiş olduğu …/ …/ … tarih ve … yevmiye
sayılı ihtarname de sonuçsuz kalmıştır. (EK 2)

4-) Tapuda müvekkilimiz adına kayıtlı taşınmazın üzerindeki
davalının kötüniyetli olarak müdahalenin önlenmesi için sayın
mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 683, 725.

V

b

n

t

x

¸

Ð

Ô

â

ê

ì

ø

ú

ü

¦

¨

ø

ú

ü

,

€

”

¤

¦

¨

®

8HUKUKİ DELİLLER	: 

1-Tapu kayıtları, 

2-… … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … sayılı
ihtarnamesi, 

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları gösterir tanık listesi,

4-Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının söz
konusu taşınmaza haksız el atmasının önlenmesine, müvekkilimizin
parseline haksız olarak inşa edilen taşkın yapının yıkımına,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER			:

1-Tapu kayıtları, 

2-… … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … sayılı
ihtarnamesi, 

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları gösterir tanık listesi,

4-Bilirkişi İncelemesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği 

Davacı Vekili

           Av.