Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tapu tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim , tapunun ... Ada, ... Parsel numarasında kayıtlı
taşınmazın malikidir. Davalı da, davacının arsasına bitişik
taşınmazın sahibidir.

                                    
      

2-) Müvekkilim, kendi arazisi üzerinde bina inşaatı yapmakta iken,
kasıtlı olmamak üzere farkında olmadan davalının arsasının da
bir kısmını kullanmıştır. Bu husus inşaat bittikten sonra
davalının itiraz ederek, fen ehline sınır tespiti yaptırması
üzerine ortaya çıkmıştır.

l

n

Â

Ê

æ

î

n

Ä

è

帀풄愍̤摧昵+ጀ yana sabit sınır olmadığından müvekkilim
istemeden de olsa komşu parsele tecavüzde bulunmuştur. Ancak binanın
değeri, tecavüz edilen kısmın değerinden çok fazladır.
İnşaatın yıktırılması hakkaniyete uygun düşmeyeceği gibi,
tecavüz edilen kısmın terkin edilmesi de davalının taşınmazını
kullanmasına engel teşkil etmeyecek mahiyettedir.

4-) Bunun için inşaatın tecavüz eden kısmının kurulu bulunduğu
davalı taşınmazına ait parçanın uygun bedel karşılığında
mülkiyetinin müvekkilime verilmesini talep ediyoruz.

                                    
      

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
725 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi,   tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalıya ait taşınmazın, üzerinde
inşaat kurulu kısmının mülkiyetinin müvekkilime verilmesine ve bu
hususun tapuya tesciline,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78