Giriş yap
Kayıt ol

        KARŞIYAKA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO: 2005/2130

CEVAP VEREN DAVALI : H . K

DAVACI : M . P

VEKİLLERİ : AV. A . Ş – AV . Ş . A . M AV. E . Y – AV . Y . S

KONUSU : Beyanlarımıza ihtiva etmektedir

BEYANLARIMIZ : Aleyhimize ikame edilen mezkur davada davacı taraf
taşınmazın taksimi hususunda herhangi bir şekilde tarafımıza müracaat
etmemiştir.Bu nedenle davacının dilekcesinde hilafı hakikat olarak beyan
ettiği ‘’Taşınmazın taksimi hususunda anlaşamama ‘’ GİBİ BİR DURUM
DAVACININ DAVALILARA MÜRACAAT ETMEMESİ NEDENİYLE OLMAMIŞTIR.

DİĞER YÖNDEN DAVA KONUSU TAŞINMAZ MAHİYETİ İTİBARİYLE BİNA OLMAYIP
ARSADIR.BU NEDENLE DE PAYLAŞTIRILMASI MÜMKÜN BİR DURUM TEŞKİL
ETMEKTEDİR.

Ayrıca ; Davacı tarafın dilekçesinin sonuç kısmında ‘’Taşınmazın devrini
ve üzerine intifa hakkının tesisini engellemek yönünden tedbir vaz’ını
‘’ talep etmektedir.Bu husus gayrimenkul maliki/maliklerinin davacıya
borcu olması halinde , davacının alacağının , tahsilinin teminat altına
alınması sadedinde , söz konusu olacak bir husustur.Oysa ; Şahsımın
davacıya herhangi bir borcu olmadığı gibi kendisi de , herhangi bir
şekilde tanıdığımız bir şahıs da değildir.Bu nedenle ; Gayrimenkuldeki ,
mülkiyet hakkım , üzerindeki tasarruf selahiyetim , davacı tarafın
hiçbir hukuki mesnede dayanmayan , afaki ve Muhterem Mahkemeyi
yanıltmaya yönelik , kötü niyetli talebi ile kısıtlamaya çalışmaktadır.

Zira ; Davacının bütün uğraşısı - Arsa fiatlarındaki artışlar nedeniyle
, davacının , bir kısım hisseyi ele geçirdikten sonra , kötü niyet
güderek , arsanın tamamını , cüz’i bir fiata ele geçirmek istemesinden
kaynaklanmaktadır.

BU NEDENLE DAVACININ DAVASININ REDDİ İKTİZA ETMEKTEDİR.

Hukuki sebebler :İlgili mevzuat hükümleri

DELİLERİMİZ : Tapu kaydı , çap , imar durumu , ikamesi mümkün sair

yasal deliller

Davacı taraf delillerini hasrettikten sonra ; Delillerimizi

İkame edeceğimizi ve bu mealde bilahare karşı tarafın ikame edeceği
deliller ile bu mealde ortaya çıkabilecek yeni durumlara karşı delil
ikame etme hakkım saklı kalmak kaydı ile şimdilik delillerimizdir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler
muvacehesinde,savunmamız sübut bulacağı vechile , kötü niyetle ikame
edilmiş davanın reddine ; Mahkeme masrafları ile vekalet ücretlerinin
davacı tarafa tahmiline, karar verilmesine arz ve istirham ederim.

Saygılarımla

Davalı

Vekili

Av.Kaya MUSAL

KARŞIYAKA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO: 2005/2130

CEVAP VEREN DAVALI : H . K

DAVACI : M . P

VEKİLLERİ : AV. A . Ş – AV . Ş . A . M AV. E . Y – AV . Y . S

KONUSU : MUHTEREM MAHKEMENİN ARA KARARINA AYKIRI OLARAK , KARAR OLMADAN
VAZEDİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ İLE TEDBİRİN KALDIRILMASINI ,
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASINI , OĞLUMUN ÜNİVERSİTE KAYDI NEDENİ İLE
İZMİR DIŞINDA BULUNMAMDAN DOLAYI MAZERETİMİN KABULÜ İLE DURUŞMANIN BAŞKA
BİR GÜNE TALİKİ TALEPLERİMİ İHTİVA ETMEKTEDİR.

BEYANLARIMIZ : 1) Şahsım muhatap alınarak ; İzmir ili,Çiğli İlçesi ,
Balatçık Mh , 21743 Ada , 5 Parsel de kain , 7 Cilt , 6571 Shf de
Kayıtlı 845 m2 yüz ölçümlü müşterek arsa üzerindeki 65/845 müşterek
hissemden dolayı aleyhime 17.11.2005 yazım tarihli dilekçe ile ikame
edilen izale-i şüyuu davasında “MEZKÜR TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜŞTEREK
ORTAKLIĞIN SATILARAK GİDERİLMESİ VE BU MEALDE TAŞINMAZ ÜZERİNE HAK
DEVRİNİ VE İNTİFA HAKKINI TESİS ETMENİN ÖNLENMESİNİ TEMİNEN TEDBİR
KONULMASI talep edilmiştir.

2) Muhterem Mahkeme aynı tarih itibariyle ittihaz ettiği,duruşma tensip
zaptının Gereği Düşünüldü Başlığı ile başlıyan Hükmünün 5.maddesinde
aynen “ TEDBİR HUSUSUNUN TAPU KAYDI GELDİKTEN SONRA DÜŞÜNÜLMESİNE “ DAİR
ARA KARARI İLE BU ARA KARARIN ALTINDA EL YAZISI İLE YAZILMIŞ OLAN “
MASRAF VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI TAPU KAYDI İSTENEMEDİĞİNE “ DAİR
AÇIKLAYICI ŞERH MEVCUTTUR.

3) Hal Böyle iken , ARA KARARA AYKIRI OLARAK 28.02.2006 Tarihli tezkere
ile Müşterek Gayrimenkul Kayıtlarına İhtiyati Tedbir vazı ile tapu
kayıtlarının istenmesine ilişkin yazılan talimat davacı tarafından
06.03.2006 / 10.15 Tarihi ile alınarak tapu kayıtlarına aynı tarih olan
06.03.2006 Tarih ve 1746 yevmiye numarasıyla işlendiği hususu ile
birlikte hisse durumları Çiğli Tapu Sicil Müdürlüğünün 06.03.2006 Tarih
ve B021TKG4354201-1746 YEVMİYE Sayılı Yazısı ile Muhterem Mahkemeye
bildirilmiştir.

4) 28.02.2006 Tarihli Aynı Tezkere ikinci bir kez 18.05.2006 tarihinde
tekrar Tapu Sicil Müdürlüğüne elde götürülmesi üzerine mezkur tezkere
18.05.2006 Tarih ve 4173 yevmiye ile işleme alınmış olup ; esasen
06.03.2006 Tarihi itibariyle uygulanmış bulunduğu cihetle aynı tezkere
ikinci defa uygulanmadan kaldırıldığı Çiğli Tapu Sicil Müdürlüğünün
18.05.2006 Tarih ve B021TKG4354201/YEV.4173 Sayılı Yazısı ile Muhterem
Mahkemeye bildirilmiştir.

ARA KARARA AYKIRI OLARAK , HUKUKİ BİR SEBEP TEŞKİL OLMAKSIZIN TASARRUFU
KISITLAYICI BİR TEDBİRİN VAZINI ANLAMAK BÜYÜK BİR GÜÇLÜK ARZETMEKTEDİR .
MÜŞTEREK MALİKLERDEN HERHANGİ BİRİNİN VEYA BİR KISMININ DAVACIYA BORCU
OLMASI HALİNDE , DAVACININ ALACAĞININ , TAHSİLİNİN TEMİNAT ALTINA
ALINMASI SADEDİNDE , SÖZ KONUSU OLACAK BİR HUSUSTUR . BU İSE YALNIZCA
BORCU OLAN KİŞİNİN HİSSESİNİ İLGİLENDİRİR . ZİRA ; İHTİYATİ TEDBİR /
İHTİYATİ HACİZ GİBİ ÖNLEMLER HAKKIN ZİYAINI ÖNLEMEK AMACIYLA İTTİHAZ
EDİLİRLER . ŞAHSIMIN DAVACIYA HERHANGİ BİR BORCU OLMADIĞI GİBİ KENDİSİ
DE , HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TANIDIĞIMIZ BİR ŞAHIS DA DEĞİLDİR.OLAYIMIZDA
İSE DAVACININ HAKKININ ZİYAI BİR KENARA MÜŞTEREK MALİKLERİN TASARRUF
HAKLARININ HUKUKİ BİR SEBEP OLMAKSIZIN , DAVACI TARAFINDAN , GAYRİ
HUKUKİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILMASI SÖZ KONUSUDUR.DİĞER YÖNDEN ;
MÜŞTEREK HİSSE SAHİBİ – HİSSESİNİ SATARSA YALNIZCA KENDİ HİSSESİNİ SATAR
, SATIN ALAN ŞAHISDA TÜM HAKLARI VE BORÇLARI İLE BİRLİKTE HİSSESİNİ ,
SATIN ALDIĞI ŞAHSIN , YERİNE KAİM OLUR . BAŞKA BİR İFADE İLE MÜŞTEREK
HİSSEYİ , SATIN ALAN ŞAHIS İLE MÜŞTEREK HİSSEYİ , SATAN ŞAHSIN , STATÜSÜ
AYNIDIR – DAVACININ , HERHANGİ BİR HAK KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR . BU
NEDENLE ; GAYRİMENKULDEKİ , MÜLKİYET HAKKIM , ÜZERİNDEKİ , TASARRUF
SELAHİYETİM , DAVACI TARAFIN HİÇBİR HUKUKİ MESNEDE DAYANMAYAN , AFAKİ VE
MUHTEREM MAHKEMEYİ YANILTMAYA YÖNELİK , KÖTÜ NİYETLİ TALEBİ İLE
KISITLANMAYA ÇALIŞILMAKTADIR.

KALDI Kİ ; MEZKUR TEZKEREDE , TEDBİRİN NELERİ İHTİVA ETTİĞİ , HANGİ KONU
VE HUSUSLARDA , NASIL UYGULANACAĞINA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMADA YOKTUR.

AYRICA ; İNTİFA HAKKININ DEVRİNİ ENGELLEMEK DAVACI TARAFIN BÜTÜN
UĞRAŞISINI TEŞKİL EDEN ESAS UNSURDUR.Zira ; ARSA FİATLARINDAKİ ARTIŞLAR
NEDENİYLE , DAVACININ , BİR KISIM HİSSEYİ ELE GEÇİRDİKTEN SONRA , KÖTÜ
NİYET GÜDEREK , ARSANIN TAMAMINI , CÜZ’İ BİR FİATA ELE GEÇİRMEK
İSTEMESİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR.İNTİFA HAKKININ DEVRİNİN ENGELLENMEK
İSTENMESİNİN NEDENİ İSE KURU MÜLKİYET İHALE İLE DE SATILMIŞ OLSA BU
SATIŞ ; İNTİFA HAKKININ MEVCUDİYETİNİ KALDIRAMAZ – DEĞİŞTİREMEZ, HAL
BÖYLE OLUNCA DA , İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ HAKLARINI ÇİĞNETMEMEK İÇİN ,
HAKLARINI DAVACIDAN VEYA DAVACININ ARSA ÜZERİNE YAPIP SATACAĞI BİNADAKİ
KAT MALİKLERİNDEN TALEP EDECEĞİ İÇİN DAVACININ , ŞİMDİDEN , ARSANIN
TAMAMINI , CÜZ’İ BİR FİATA ELE GEÇİREMEYECEKTİR.BÖYLE BİR TEDBİRDE , BİR
HUKUKİ SEBEP OLMADAN MÜŞTEREK HİSSEDARIN TASARRUF HAKKININ GASP EDİLEREK
KISITLANMASI NETİCESİNİ DOĞURMAKTADIR.

Shf-3-

ALEYHİMİZE İKAME EDİLEN MEZKUR DAVADA - DAVACI TARAF TAŞINMAZIN TAKSİMİ
HUSUSUNDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TARAFIMIZA MÜRACAAT ETMEMİŞTİR . BU
NEDENLE DAVACININ DİLEKCESİNDE HİLAFI HAKİKAT OLARAK BEYAN ETTİĞİ
‘’TAŞINMAZIN TAKSİMİ HUSUSUNDA ANLAŞAMAMA ‘’ GİBİ BİR DURUM DAVACININ
DAVALILARA MÜRACAAT ETMEMESİ NEDENİYLE OLMAMIŞTIR.

DİĞER YÖNDEN DAVA KONUSU TAŞINMAZ MAHİYETİ İTİBARİYLE BİNA OLMAYIP
ARSADIR.BU NEDENLE DE PAYLAŞTIRILMASI MÜMKÜN BİR DURUM TEŞKİL
ETMEKTEDİR.

BU NEDENLE SEHVEN YAZILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TEDBİR KARARINI İHTİVA EDEN
TEZKEREDEN DOLAYI , TEDBİRİN KALDIRILMASI İLE DAVACININ DAVASININ REDDİ
İKTİZA ETMEKTEDİR.

Hukuki sebebler :İlgili mevzuat hükümleri

DELİLERİMİZ : Tapu kaydı , çap , imar durumu , ikamesi mümkün sair

yasal deliller

Davacı taraf delillerini hasrettikten sonra ; Delillerimizi

İkame edeceğimizi ve bu mealde bilahare karşı tarafın ikame edeceği
deliller ile bu mealde ortaya çıkabilecek yeni durumlara karşı delil
ikame etme hakkım saklı kalmak kaydı ile şimdilik delillerimizdir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler
muvacehesinde,savunmamız sübut bulacağı vechile , MUHTEREM MAHKEMENİN
ARA KARARINA AYKIRI OLARAK , KARAR OLMADAN VAZEDİLEN İHTİYATİ TEDBİRE
İTİRAZ İLE TEDBİRİN KALDIRILMASINI , TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASINI ,
OĞLUMUN ÜNİVERSİTE KAYDI NEDENİ İLE İZMİR DIŞINDA BULUNMAMDAN DOLAYI
MAZERETİMİN KABULÜ İLE DURUŞMANIN BAŞKA BİR GÜNE TALİKİNİ , BİDAYETTE;
KÖTÜ NİYETLE İKAME EDİLMİŞ DAVANIN REDDİNE ; MAHKEME MASRAFLARI İLE
VEKALET ÜCRETLERİNİN DAVACI TARAFA TAHMİLİNE, KARAR VERİLMESİNE ARZ VE
İSTİRHAM EDERİM. Saygılarımla

Davalı

H . K

AV.Kaya MUSAL

[]

[]

KARŞIYAKA SULH 2.HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

KARŞIYAKA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO: 2005/2130

CEVAP VEREN DAVALI : H . K

DAVACI : M . P

VEKİLLERİ : AV. A . Ş – AV . Ş . A . M AV. E . Y – AV . Y . S

KONUSU : Beyanlarımıza ihtiva etmektedir

BEYANLARIMIZ : - Muhterem Mahkemenizde görülmekte olan dava

nın 21.12.2006 Tarihli celsede takdim etmiş bulunduğumuz dilekçemizi ;
Davacı taraf

aynen “ BİR DİYECEĞİMİZ YOKTUR “ şeklinde beyanı ile kabul etmiş
bulunmaktadır.Diğer Yönden de gelecek celse beyanda bulunalım şeklinde
süre istemiştir.MUHTEREM MAHKEME GAYET İSABETLİ OLARAK BU SÜREYİ DAVACI
TARAFA VERMEMİŞTİR ; VERİLDİĞİNE DAİR ARA KARARDA HÜKÜM YOKTUR.

ZİRA SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE H.U.M.K. HÜKÜMLERİ GEREĞİ SÖZLÜ – ŞİFAHİ
USUL ESASTIR.

ŞİFAHİ – SÖZLÜ USUL GEREĞİ HEMEN CEVAP VERMELERİ GEREKTİĞİ
TABİİDİR.VERDİKLERİ CEVAP YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ VEÇHİLE BİR DİYECEĞİMİZ
YOKTUR ŞEKLİNDEDİR.

DİLEKÇEMİZİN SONUÇ VE İSTEM BÖLÜMÜNDE ; KÖTÜ NİYETLE İKAME ETTİKLERİ
DAVANIN REDDİ HUSUSUNDA TALEBİMİZ

MEVCUTTUR.DAVACI TARAF BEYANI İLE BU TALEBİMİZİ KABUL ETMİŞ OLMAKTADIR.

BU DURUM İTİBARİYLE ; DAVACI VE DAVALI TARAFLARIN HER İKİSİNİNDE BEYANI
DAVANIN REDDİ HUSUSUNDA BİRLEŞMİŞ OLMAKTADIR.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz veçhile haksız ve kötü
niyetle ikame edilmiş mezkur davanın reddine ; Mahkeme Masrafları uile
vekalet ücretlerinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini arz ve
istirham ederim.

Saygılarımla

Davalı

H.K

Av.Kaya MUSAL

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78