Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NA GÖNDERİLMEK ÜZERE
…………SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
      DOSYA NO : 

DAVACI	 : 

VEKİLİ	 : 

		 

DAVALILAR	 : 

		

KONU		 : Davalının Temyiz dilekçesine karşı beyanlarımızı
içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR	:

……İli ,… İlçesi , ….Köyü …..ada ….Nolu parsel sayılı
taşınmazlar ile….. ada 1 parsel sayılı taşınmazın, davacı ve
davalılar arasında müşterek kullanımı mümkün olmaması
nedeniyle mülkiyetinin satış yolu ile giderilmesi talebinde
bulunularak tarafımızca dava açılmıştır.

Yargılama aşamasında, Davalılar ………….i’nin nüfus kayıt
örneklerinde görüldüğü gibi 403 sayılı kanunun geçici 1.
Maddesine göre 22.05.1964 tarihinde Türk vatandaşlığını
kaybettikleri, İlçe Jandarma Komutanlığınca davaya esas olarak
düzenlenen tutanakta davalıların Zeytinli Köyünde yaşamadıkları,
şu an Yunanistan’da yaşıyor olabilecekleri yazı altına
alınmıştır. Bu hususların tespiti üzerine Yerel Mahkeme
tarafından Maliye Hazinesi’nin davaya katılmasına karar
verilmiştir. 

Yargılama neticesinde dava konusu taşınmaz üzerinde mülkiyete
ilişkin ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar
verilmiştir.

 Usul Hukuku yönünden bakıldığında; Maliye Hazinesinin, fer-i
müdahil olduğu iş bu davada, davalı asilden bağımsız şekilde
Temyiz Kanun Yolunu kullanmasına Hukuk Muhakemesi Kanunun cevaz
vermediği kuşkusuzdur. Bu sebepten ötürü Maliye Hazinesinin temyiz
talebinin usulden reddi gerekmekteyse de, Sayın Yargıtay’ın aksi
görüşte olması ihtimaline binaen yukarıda belirttiğimiz usulü
itirazımızın yanında Maliye Hazinesinin davaya ilişkin temyiz
sebeplerine de itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.

Maliye Hazinesinin usule ilişkin tek temyiz gerekçesi “ …. kızı
….ve … oğlu ….’ un haklarının korunabilmesi için öncelikle
kendilerine 3561 sayılı Kanun gereğince mahallin en büyük mal
memurunun kayyım tayin edilmesi ve daha sonra tayin edilen kayyımın
davaya dâhil edilmesi gerekir iken, Hazine davaya dâhil edilmek
suretiyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Olmuştur.

D

N

 

-

Z

x

Ž

Davalı paydaş S.....'nin tabiiyeti araştırılarak yabancı uyruklu
olduğunun anlaşılması halinde belirlenen tabiiyet durumuna göre
kayyım tayin edilmeksizin bu davalının yerine Hazinenin davaya
katılması ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesi halinde
satış bedelinden adı geçenin payına düşecek paranın Merkez
Bankasında açılacak hesapta bloke edilmesi gerekir.” İfadesini
göstermiştir.

Mahkeme gerekçesinde ayrı olarak Maliye Hazinesinin dava ve temsil
hakkına ilişkin olmak üzere; Türk Vatandaşlık kanununa göre
vatandaşlıktan çıkarılan veya vatandaşlıkları iptal edilenlerin
Türkiye sınırları içerisindeki müşterek mülkiyet konusu
mallarının tasfiyesi hazine tarafından yapılır. Rum asıllı Türk
vatandaşının malı özel kanun gereği hazineye intikal eder. Firari
rum ayrıca firarı dolayısı ile vatandaşlıktan da ihraç edilmişse
avdet ile mirasçı sıfatı ile hisse iktisabına da kanuni imkan
kalmaz bu gibi hallerde Hazine davaya dahil edilerek taraf teşkili
sağlanır. 

 Yargıtay 6 Hukuk Dairesi 11.07.2005 tarih 2005/6269 E ve 2005/7318 K
sayılı ilamda “..... Bu durum karşısında mahkemece yapılacak iş
adı geçen paydaşların uyruklarının araştırılması, Türk
Vatandaşı oldukları anlaşıldığında adresleri tespit edilemeyen
bu şahıslara 3561 Sayılı Kanun gereğince kayyım tayin edilerek ve
davaya kayyım huzurunda devam edilmesi, uyrukları Suriye Ve Lübnan
uyruklu olduklarının anlaşılması halinde Maliye Hazinesinin davaya
dâhil edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası
hakkında bir karar vermek gerekirken...” ifadesiyle Maliye
Hazinesinin bu gibi vatandaşlık durumları söz konusu olduğunda
davaya dahil edilmesi hükme bağlanmıştır.

 ………asliye Hukuk Mahkemesi Maliye hazinesinin davaya dâhil
edilmesine ilişkin ara kararı usulü gereklilik sebebiyle verilmiş
usul ve yasaya uygun bir karardır.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda arz olunan ve re’sen nazara alınacak
nedenlerle ……Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.09.2012 tarihli
kararının ONANMASINA yargılama ve ücreti-i vekalet’in temyiz eden
davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla
vekaleten arz ve talep ederim. 

                                    
                DAVACI VEKİLİ