Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

 

DOSYA NO : 2014/ ESAS

HACZİN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU/KEFİL : - TC:

VEKİLİ :

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanız ile müvekkil borçlu ’ın ili,
ilçesi Bahçelievler Mahalle ,26.29.Rd.Rb pafta , 808 ada, 7 parselde
kayıtlı taşınmazı üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren
1 yıl içinde taşınmazın satışı istenilip satış avansı dosyaya
yatırılmamıştır.

İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince
haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :İİK. Md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri belirtilen
ili, ilçesi Bahçelievler Mahalle, pafta , 808 ada, 7 parselde kayıtlı
 gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas
Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek Tatvan
Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere
yazılmasına karar verilmesini, müzekkerede elden takip yetkisi
verilmesini, borçlu vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.
15.09.2015

 

BORÇLU VEKİLİ

EKİ :

EK-A (Tapu Sureti)

EK-B (Onaylı Vekâletname Sureti)