Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL … TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

2012/…. ESAS

Beyanda Bulunan

Davacılar : H K

Vekili :

Konu : Davalının iddialarına ve 12.11.2014 tarihli bilirkişi ek raporuna
beyanlarımız hk.

A Ç I K L A M A L A R

1.) Bilirkişinin 12.11.2014 tarihli ek raporuna aynen katılıyoruz. Rapor
dava dilekçemizdeki açıklamalarımızı destekler nitelikte olup
taleplerimizle muvafıktır.

17.06.2014 tarihli bilirkişi kök raporundaki sehven yazılan bedelin
düzeltilerek hesabının tekrar yapıldığı 12.11.2014 tarihli rapora aynen
katılıyoruz. Sayın Mahkemenin rapor doğrultusunda karar vermesini talep
ediyoruz.

2.) Davalının iddialarına karşı beyanlarımız olarak;

Müvekkilimin tüm ödemeleri gerçekleştirdiği dosyada mübrez banka havale
dekontu ve Dündar İnşaat kaşeli kâğıda imza karşılığında elden nakden ve
defaten ödendiğini gösterir belgelerle sabittir. Bilirkişi incelemesiyle
de bu husus açıklığa kavuşturulmuştur; bu hususun aksinin iddia edilmesi
yersizdir.

Müvekkilim davalının ileri sürdüğünün aksine tüm edimlerini tamamıyla
ifa etmiş; bunlara ek olarak da tescili gerçekleştirilmeyen tapu
masrafını da ödemek zorunda bırakılmıştır. Müvekkilim davalı tarafa edim
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için ihtarda bulunmuş ise de uğraşları
sonuçsuz kalmıştır. Bu bakımdan hukuki sorumluluk tamamen davalı tarafa
aittir.

Davanın konusu, ilgili taşınmazın müvekkillerim adına tescili; eğer bu
mümkün değil ise satış bedeli olarak ödenen paranın davalıdan
tahsilidir. Bilirkişi raporunda da izah edildiği gibi ortada geçerli
olmayan bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi vardır. Davalının
sözleşmenin bozulmasından kaynaklı 6 yıllık kiranın hesaplanması istemi
yönünden 432.000 TL’lik talebine karşın herhangi bir harç yatırılmadığı
gibi dava konusu olmayan davalı talebinin reddi gereklidir.

3. Davalı şirkete toplamda 480.000 USD ödeme yapılmıştır. Davalı bu
bedeli aldığı halde “bağlı kredi olması nedeniyle ödenmemesi halinde
davalı şirket sorumludur” iddiasını ileri sürmesi kötü niyettir. Çünkü
davalı bu parayı peşin ve nakden aldığı halde şimdi ise banka kredisiyle
ödemenin devam ettiğini söylemesi mahkemeye yanıltmaya çalışmaktan başka
bir şey değildir.

Netice-i Talep: Yukarıda izah edilen nedenlerle;

12.11.2014 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda asıl ve temerrüt faizi
ile birlikte 572.094,32 USD ve 12.890,84 TL’nin dava tarihinden itibaren
asıl alacak bedeline uygulanacak ticari faizi ile birlikte talep
etmekteyiz.12.12.2014

Davacılar Vekili